Stöd till barn som anhöriga inom hälso- och sjukvård

Barn som anhörigas utsatthet måste uppmärksammas tidigt så rätt stöd kan sättas in, men ändå är regionernas stöd ojämnt fördelat över landet och mellan vårdområdena, och även för syskon. Syftet är att kartlägga vilken kompetens som personal och chefer inom hälso- och sjukvården har när det gäller stöd till barn som anhöriga. Data samlas in med webbenkät från personal inom psykiatrisk, onkologisk och primärvård, och från sjuksköterske- och läkarutbildningar.

Att vara barn som anhörig kan medföra oro, orimligt ansvarstagande och svåra upplevelser som kan påverka mående, utveckling, skolgång och sociala relationer. På längre sikt kan detta leda till att utbildning, arbetsliv och ekonomi blir lidande. Barn som anhörigas utsatthet måste uppmärksammas tidigt så rätt stöd kan sättas in. Socialstyrelsen lyfter i ett underlag (S2019/05315) till den nationella anhörigstrategin fram några särskilda brister i det offentliga stödet till barn som anhöriga. Exempel på sådana brister är att regionernas stöd till dessa barn är ojämnt över landet och mellan vårdens områden. Detta gäller även syskon till barn med sjukdomar, funktionsnedsättningar eller som avlidit. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (5 kap. 7 §) ska personal inom hälso- och sjukvård särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd, om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har psykisk eller fysisk svårighet eller sjukdom, missbruk, avlider eller om barnet bevittnar eller utsätts för våld.

En särskild utredning har tillsatts av regeringen i syfte att lämna förslag som säkerställer ett ändamålsenligt och individanpassat stöd till barn som är anhörig. Målet med utredningen är att stödet ska förbättras, vidareutvecklas och stärkas. Resultatet ska leda till;

  • förslag på åtgärder som säkerställer ett ändamålsenligt stöd
  • förslag på åtgärder så personal inom hälso- och sjukvård har ändamålsenlig kompetens för att kunna ge stöd av god kvalitet,
  • förslag på kunskap som behöver kompletteras i de olika professionsutbildningarna,
  • förslag på nödvändiga författningsändringar.

Nka har fått i uppdrag åt utredningen att kartlägga vilken kompetens som personal och chefer inom hälso- och sjukvård har när det gäller stöd till barn som anhöriga. Data samlas in med webbenkäter som skickas till upp till 1000 sjuksköterskor, läkare, kuratorer och chefer verksamma inom psykiatrisk, onkologisk eller primärvård vid minst tre regioner. Regioner väljs utifrån befolkningsmängd och geografiskt läge fördelat mellan Götaland, Svealand och Norrland. Programansvariga vid tre sjuksköterske-, och tre läkarutbildningar kommer att ingå i studien, med en spridning avseende lärosätenas storlek och geografiska läge. Data samlas in under december 2023 och januari 2024, och resultatet presenteras vid konferensen.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Enligt barnkonventionens har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa (artikel 24) samtidigt som barnens bästa ska beaktas (artikel 3). Detta är viktiga utgångspunkter för information, råd och stöd till barn som anhöriga, vilket särskilt ska beaktas för dessa barn av personalen inom hälso- och sjukvården (HSL 5 kap. 7 §).


Föreläsare