Unga omsorgsgivare

Unga omsorgsgivare är en grupp som vi inte pratar så mycket om i Sverige. Men hur många barn som anhöriga är egentligen unga omsorgsgivare och hur ser deras situation ut?

Att vara ung omsorgsgivare kan medföra oro, orimligt ansvarstagande och svåra upplevelser som kan påverka mående, utveckling, skolgång och sociala relationer. På längre sikt kan detta leda till att utbildning, arbetsliv och ekonomi blir lidande. Barn som anhörigas utsatthet måste uppmärksammas tidigt så rätt stöd kan sättas in. Socialstyrelsen lyfter i ett underlag (S2019/05315) till den nationella anhörigstrategin fram några särskilda brister i det offentliga stödet till barn som anhöriga. Exempel på sådana brister är att regionernas stöd till dessa barn är ojämnt över landet och mellan vårdens områden.  Enligt hälso- och sjukvårdslagen (5 kap. 7 §) ska personal inom hälso- och sjukvård särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd, om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har psykisk eller fysisk svårighet eller sjukdom, missbruk, avlider eller om barnet bevittnar eller utsätts för våld.

 


Föreläsare