1A. En värdegrundad skola

Stephan Andersson, barn och elevombud Norrköpings kommun, tidigare rektor.

En värdegrundad skola förmår arbeta såväl främjande och förebyggande som åtgärdande. För att möjliggöra detta krävs ett sytematiskt kvalitetsarbete som innefattar såväl rutiner som ett pågående värdegrundssamtal. Förhållningssätt och barnsyn är återkommande ord i detta sammanhang. Vilka förhållningssätt främjar en värdegrundad skola och vilken barnsyn krävs för goda möten? Ett lyckat arbete kräver ”utveckling inifrån” vilket betyder ett fördjupat tänkande och en fördjupad förståelse. Detta kan då bli ”fungerande rutiners motor”.