5c Studier om våld mot barn, hedersrelaterat våld och rätten till skydd – Fullsatt

Seminariet är fullsatt och det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta.

Barn som utsatts för våld inom familjen – Kartläggning av brottsmålsavgöranden från tingsrätt. En studie av Barnkonventionens genomslag i brottmålsprocessen

Barnkonventionens art. 6 om barns rätt till liv, överlevnad och utveckling innefattar ett krav på skydd mot våld och övergrepp. Denna rättighet uttrycks också i art. 19 som stadgar att barn ska skyddas mot alla former av våld, vanvård eller försumlig behandling. Möjligheten att ta särskild hänsyn till barn är begränsad i den svenska brottmålsprocessen, men utrymme finns. I vår studie har vi undersökt om och i så fall hur barns rättigheter enligt Barnkonventionen kommer till uttryck i brottmålsdomar. Vi har även intervjuat domare om deras tankar kring betydelsen av Barnkonventionen som svensk lag.

Föreläsare: Anna Kaldal och Malou Andersson, Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Barn rätt till skydd från hedersrelaterat våld och förtryck – Samhällets förutsättningar och ansvar att utreda och beivra brott

Ansvaret för ett barn tillkommer i första hand barnets vårdnadshavare, som har ansvar för att fostra och skydda barnet. Barnet har också, i takt med stigande ålder och mognad, rätt till ökad integritet och inflytande över sitt liv och de beslut som rör barnet. Att som barn leva med hedersnormer kan, i detta hänseende, innebära en särskild utsatthet. Vi undersöker samhällets möjligheter att skydda barn från rättighetskränkningar samt att utreda och beivra brott, i relation till en hederskontext, och de särskilda utmaningar som är förknippade med detta.

Föreläsare: Anna Kaldal & Emelie Kankaanpää, Juridiska institutionen, Stockholms universitet