Barnrättsbaserat – Ett kommunalt utvecklingsarbete för Familjerådgivning

När det finns konflikter eller problem i föräldrarnas relation så kommer barnet/barnen också att beröras- relationen mellan föräldrarna är barnets uppväxtmiljö. Barn omfattas alltså i alla högsta grad av familjerådgivning även om de sällan deltar i samtalen.

SKR och MFoF arbetar under ett år tillsammans med 11 kommuners familjerådgivning för att utveckla ett barnrättsbaserat arbete, som även ska kunna användas som ett lärande exempel för andra kommuner. Metoden kan med fördel användas även inom andra sakområden som arbetar där barnet är anhörig eller där barnet berörs indirekt.

De deltagande kommunerna får i projektet stöd i att inventera sitt nuvarande barnrättsarbete, identifiera utvecklingsområden, fördjupa sig i valda tema samt stöd att utforma en lokal handlingsplan för framtida arbete. Arbetet utgår från SKR:s metod ”Lärande exempel” och SKR vägleder arbetsgruppen genom processen. Metoden kan med fördel användas även inom andra sakområden som arbetar där barnet är anhörig eller där barnet berörs indirekt.

Av de nybesök som gjordes inom kommunal familjerådgivning 2022 fanns det totalt  44 1243 berörda barn i åldrarna 0–17 år. Gifta och samboende är de vanligaste relationerna vid kommunal familjerådgivning, där 30–39 år är den vanligaste åldern bland de som använder sig av kommunal familjerådgivning. Den vanligaste insatsen/behandlingen inom den kommunala familjerådgivningen är reparationsarbete inom en relation.

Syftet med utvecklingsarbetet är att:

  • familjerådgivare får god kännedom om barnkonventionen
  • rutiner och arbetssätt i familjerådgivning innefattar ett barnrättsperspektiv
  • barnkonventionens barnsyn kan tillämpas i det dagliga arbetet
  • barns delaktighet och inflytande samt bedömningar av barnets bästa kan sättas i fokus vid ärenden där barn berörs
  • barnrättsperspektivet kan bli en del i det systematiska kvalitetsarbetet

Målet med projektet att är att de deltagande kommunerna under 2023 och 2024 ökar sin kunskap om vad ett barnrättsperspektiv innebär i teori och praktik och kan fungera som lärande exempel för kommuner om hur en familjerådgivning kan utveckla sitt barnrättsperspektiv. Projektets upplägg har tagits fram tillsammans med deltagarna för att kunna anpassas efter deltagarnas behov och möjligheter. Upplägget varvas med teoripass och kollegialt lärande genom workshops och diskussioner.

Familjerådgivningen är en lagstadgad verksamhet enligt SoL. Med familjerådgivning avses enligt 5 kap. 3 § tredje stycket SoL en verksamhet som består i samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Utöver samtal verkar familjerådgivningen också utåtriktat med utbildning och samverkan med andra samhällsaktörer exempelvis genom att lära ut om relationer och relationsproblem på arenor som exempelvis mödravårdens, barnhälsovårdens och familjecentralens föräldrautbildningar.

En funktionell familjerådgivning förväntas kunna ha positiva effekter på både kort och lång sikt. Kortsiktiga effekter kan vara bättre mående, lägre konfliktnivå eller högre grad av upplevt samförstånd. Långsiktiga effekter kan vara minskat behov av andra samhällsinsatser eller  förbättrade uppväxtvillkor för barn. Barnkonventionen anger att barn inte ska betraktas som passiva objekt för vuxnas uppfostran och omsorger utan som självständiga och handlande individer med tidig förmåga att agera med sin omvärld. Utifrån att familjerådgivningen riktar sig till just familjer får barn genom sin tillhörighet till en familj anses som inräknade i familjerådgivningens verksamhet. MFoF anser att metodutveckling för att säkerställa barns delaktighet och möjlighet till medverkan i familjerådgivning är nödvändig. Utifrån detta initierades  utvecklingsarbetet ”En barnrättsbaserad familjerådgivning”

Deltagande kommuner: Järfälla, Kalix, Norrtälje och Östersund som representerar Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Strömsund, Ragunda, Åre.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: När det finns konflikter eller problem i föräldrarnas relation så kommer barnet/barnen också att beröras. Relationen mellan föräldrarna påverkar barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö och rätten att utvecklas så långt det är möjligt. (artikel 6, 9, 19, 26). Barn berörs därför i alla högsta grad av familjerådgivning även om de sällan deltar i samtalen. Målet med ett barnrättsbaserat arbete inom Familjerådgivningen är att framförallt att barnets rätt till utveckling (6), rätt till båda sina föräldrar och till umgänge (9), rätt till skydd (19), social trygghet (26) och delaktighet (12) tillgodoses.

 


Föreläsare