4f

Lokal: Sola Kongressal

Tid: 11:00 – 11:30

Att ta tillvara barnets röst i ett förändringsarbete i familjen

Åldersövergripande arbete
Övergripande

Föreläsare: Karin Mellgren, Emma Nyqvist och Christine Demetriades, Eleonoragruppen, Linköping

Sammanfattning: Eleonoragruppen skulle vilja ge en presentation av hur vi i vårt arbete får ta del av barns egna röster och upplevelser, genom teckningar, brev och andra symboler, och hur vi använder detta i arbetet med föräldrar för att kunna uppnå en förändring i familjen över tid. Vi kommer att berätta om små barns upplevelser, från fyra års ålder och uppåt.

Beskrivning: Eleonoragruppen är en privat verksamhet som funnits i Linköping sedan 1995 och som erbjuder rådgivnings- och behandlingsarbete inriktat mot beroendeproblem, psykisk ohälsa, våld, uppslitande skilsmässor/separationer och andra typer av kriser eller trauman i familjer. Vi arbetar med psykoedukativa och behandlande insatser i form av individuella- och gruppinriktade samtal för barn från 4 års ålder, ungdomar och vuxna. Genom vår långa erfarenhet och specialisering har vi uppnått en hög kompetens inom området. Vi möter familjer som ofta har en livssituation som påverkats negativt över lång tid. Vi arbetar med förändringsinriktade samtal, enskilt och/eller i grupp. En viktig faktor i vårt arbete är att förmedla kunskap genom psykoedukation och vi lägger stor vikt vid att förmedla en ökad känsla av sammanhang, förklaringar och hopp. Vi arbetar med bakomliggande trauman som kan påverka den psykiska hälsan över tid. Vårt arbete grundar sig i evidensbaserade metoder som utgår från individens egen förmåga att förbättra sin och närståendes livskvalitet med fokus på friskhetsfaktorer. Eleonoragruppen utbildar och deltar regelbundet i olika nätverk på regional och nationell nivå.

Eleonoragruppen skulle vilja ge en presentation av hur vi i vårt arbete får ta del av barns egna röster och upplevelser, genom teckningar, brev och andra symboler, och hur vi använder detta i arbetet med föräldrar för att kunna uppnå en förändring i familjen över tid. Vi kommer att berätta om små barns upplevelser, från fyra års ålder och uppåt.

Vi ser att denna föreläsning i allra högsta grad knyter an till temat genom att lyfta fram hur barnen själva beskriver sin situation. För att barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden och ha goda uppväxtvillkor behöver barnens egna tankar och känslor beaktas och även små barn behöver erbjudas adekvata behandlingsinsatser. Vår föreläsning är åldersövergripande och går att tillämpa på barn från 4 års ålder – tonåren, men vi kommer särskilt att lyfta fram utsagor från barn i ålder 4–12 år och vikten av att arbeta familjeorienterat och systemiskt – annars finns det alltid en risk att insatser kan pågå över mycket lång tid utan att det blir varaktiga förändringar i barnets liv. Vi önskar vara tre föreläsare, Emma Nyqvist, Christine Demetriades och Karin Mellgren, verksamhetsansvariga för Eleonoragruppen. Vi har arbetat tillsammans i drygt 20 år med barnsamtal och i behandlingsgrupper för barn och delar gärna med oss av våra erfarenheter och sprider kunskap inom detta så viktiga område.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Vi ser att denna föreläsning i allra högsta grad knyter an till temat genom att lyfta fram hur barnen själva beskriver sin situation. För att barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden och ha goda uppväxtvillkor behöver barnens egna tankar och känslor beaktas och även små barn behöver erbjudas adekvata behandlingsinsatser. Det är av största vikt att arbetet med små barn sker parallellt med att föräldrarna erbjuds behandlingsinsatser, så att barn inte själva behöver agera spjutspetsar i familjens förändringsarbete.

 

Tid: 11:30 – 12:00

BRA-samtal – en modell för barnstyrda samtal med barnrättsperspektiv

Åldersövergripande arbete
Övergripande

Föreläsare: Åsa Lundström Mattsson och Bonnie Friedh, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Sammanfattning: Hur kan personal ta rollen som möjliggörare och låta barnet styra samtalet? BRA-samtal är en modell med olika samtalsverktyg som ska underlätta för barnet att berätta om sitt behov av information och stöd när en förälder har någon form av svårighet. Sedan utvecklingsarbetets start 2011, har BRA-samtal följts av forskare i olika utvärderingar som visar att modellen kan fungera som den är tänkt.

Beskrivning: BRA, Barns Rätt som Anhöriga är ett utvecklingsarbete som Stiftelsen Allmänna Barnhuset har bedrivit sedan 2011, vilket resulterat i modellen BRA-samtal. Avsikten är att hjälpa personal i hur de kan gå tillväga när de pratar med barn 7-18 år om deras behov av information och stöd när en förälder har någon form av allvarligt sjukdom, funktionsnedsättning, annan svårighet eller har dött. Utgångspunkten är barns rättigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen ((5 kap. 7§), socialtjänstlagen och barnkonventionen. BRA-samtal är en selektiv förebyggande insats med syfte att göra en kartläggning av barnets behov, ge individuellt anpassad information och vid behov länka vidare till andra insatser.

Under seminariet presenteras modellen och det barnrättsperspektiv som varit vägledande, och vad det innebär i kontakten med barnet. BRA-samtal har utformats så att barnet själv ska få möjlighet att prata med en person utanför familjen. Det enskilda mötet är en central grundsten. Ledstjärna för utvecklingsarbetet BRA är att se barnet som subjekt och aktör med rätt att själv få uttrycka sitt behov av information och stöd. Målsättningen är att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme i sitt eget liv.

Under seminariet ges även exempel på vad som framkommit i olika studier av modellen. Maria Eriksson, professor i socialt arbete, har följt utvecklingsarbetet BRA i tre studier. Den första när modellen togs fram, då barn och professionella intervjuades om vad de tyckte efter att ha prövat BRA-samtal (Eriksson 2014). Den andra hade som syfte att undersöka modellens implementering och hur personal använder BRA-samtal i praktiken (Eriksson 2018). Under 2019-2022 gjordes även en pilotstudie av BRA-samtal i ekonomisk utsatthet & osäkra boendeförhållanden (Eriksson & Lagerlöf 2023).

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Flera av artiklarna i barnkonventionen är aktuella när barn är anhöriga. I informationsbroschyr till barn och föräldrar i samband med BRA-samtal har vi sammanfattat artiklarna 2, 3, 6, 12, 19, 24, 28, 31, så här:

  • Rätt att veta
  • Rätt att få hjälp
  • Rätt att må bra
  • Rätt till skola, fritid och vila
  • Rätt att säga vad du tycker och bli lyssnad på