4e Föräldrautbildning och föräldrars berättelser om våldets konsekvenser

Lokal: Lars Lerin

Kl. 11:00 – 11:30

När ett barn varit utsatt för våld – föräldrars berättelser om våldets konsekvenser och vägen till stödinsats

Åldersövergripande arbete

Stöd och behandling

Föreläsare: Johanna Thulin, Linneuniversitetet och Carolina Jernbro, Karlstads Universitet samt båda från Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Sammanfattning: Artikel 19 i Barnkonventionen slår fast att barn ska skyddas från alla former av våld. Vidare förbinder sig konventionsstaterna att tillhandahålla insatser som ”syftar till att ge barnet och de personer som har hand om barnet nödvändigt stöd”. Utifrån en intervjustudie med föräldrar vars barn varit utsatta för våld framkommer bilden av en ojämlik vård, både avseende tillgång till stöd och innehållet i den samma. Implikationer för praktiken diskuteras.

Beskrivning: Att ”skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld” är ett av FN:s hållbarhetsmål (mål 16:2). Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter en del av svensk lag. Barns rätt till skydd och insatser regleras i artikel 19; barn ska skyddas från ”alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp”. Artikel 19 reglerar även att konventionsstaterna ska upprätta insatser som ”syftar till att ge barnet och de personer som har hand om barnet nödvändigt stöd”. Återkommande studier visar dock att tillgången till stöd för våldsutsatta barn skiljer sig åt över landet, vilket innebär att en del barn inte får tillgång till det stöd de har rätt till. Hur föräldrar tänker om det stöd deras barn och de själva erhållit är ett relativt outforskat ämne i Sverige. Vid seminariet presenteras resultat från en intervjustudie med 14 föräldrar till barn som varit utsatta för olika former av våld. Föräldrarna beskriver hur våldet påverkat barnets mående, vägen till stödinsats, hur de upplevt stödet samt hur de önskar att stöd utformas för att möta såväl barnets som föräldrarnas behov efter att ett barn varit med om en våldshändelse. Utifrån föräldrarnas berättelser diskuteras vikten av ett tillgängligt och holistiskt utformat stöd. Föräldrarna bekräftar bilden av att tillgången till stöd och stödets innehåll skiljer sig åt över landet, där en del barn lämnas utan insatser. Implikationer för praktiken diskuteras.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barns rätt till skydd och insatser regleras i artikel 19. Utifrån resultatet från en intervjustudie med föräldrar vars barn varit utsatta för våld framkommer bilden av en ojämlik tillgång till stöd. Utifrån föräldrarnas berättelser diskuteras vikten av ett tillgängligt och holistiskt utformat stöd för att svara upp mot artikel 19 och säkerställa att barn och deras familjer får det stöd de behöver.

 

Kl. 11:30 – 12:00

PEACE – en kort föräldrautbildning i syfte att minska risken för våld mot barn

Åldersövergripande arbete

Våld i hemmet

Föreläsare: Johanna Thulin och Cecilia Kjellgren, Linnéuniversitetet

Sammanfattning: Mer än vart tionde barn i Sverige uppger att de varit utsatta för våld av en förälder. I Sverige är alla former av våld mot barn förbjudna, men det saknas kortare föräldrautbildningar som direkt syftar till att förebygga våld i uppfostran. PEACE är utvecklat för att genom bl a psykoeduktion och kunskap om alternativa föräldrastrategier förändra föräldrars attityder till, och bruk av, våld.

Beskrivning: Trots ett starkt lagstöd uppger mer än vart tionde barn i Sverige att de någon gång varit utsatta för våld av en förälder. Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter där artikel 19 fastslår att alla barn ska skyddas från ”alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp”. Föräldrabalken fastslår föräldrars ansvar för att ge sina barn en god uppfostran fri från våld, men en kortare preventiv föräldrautbildning som stödjer detta saknas. Efter förfrågan från Filippinerna om en korttidsinsats i form av en föräldrautbildning för att motverka våld mot barn utvecklades PEACE – Parents Ending violence Against Children. Educational program. Utbildningen ges under tre timmar och syftar till att genom kunskap förändra föräldrars attityder kring, och syn på, våld i uppfostran. PEACE vänder sig till föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap. Det kan röra unga oerfarna föräldrar med svagt nätverk eller föräldrar som kommer från en kultur där våld ses som en nödvändig föräldrastrategi. Utbildningen bygger på komponenter som visat sig verksamma i tidigare forskning. PEACE kan ges som en preventiv insats i syfte att förebygga våld och stärka ett positivt föräldraskap. Efter implementeringen i Manila har utbildning hållits i Hanoi och Karlskrona. Under seminariet presenteras komponenterna i föräldrautbildningen PEACE och erfarenheterna från implementeringen i Filippinerna, Vietnam och Sverige.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barns rätt till skydd från alla former av våld regleras i artikel 19. Trots det upplever 14 % av alla barn i Sverige någon gång våld från en förälder. Föräldrautbildningen PEACE syftar att genom psykoedukation och andra preventiva insatser ändra föräldrars attityder till att använda våld i uppfostran och öka deras positiva föräldrastrategier. PEACE är utvecklat utifrån artikel 19, men också uppföljande mål som FN satt till följd av Barnkonventionen.