3d: Människohandel av barn för sexuella ändamål i Sverige

Barn ska enligt Barnkonventionen (art 34 & 35) skyddas från alla former av sexualiserat våld inklusive människohandel. I skolundersökningen, Unga sex och Internet, tillfrågades 5 800 elever i år 3 på gymnasiet om människohandel för sexuella ändamål. Drygt en procent svarade att de hade erfarenhet av att ha varit med om människohandel för sexuella ändamål. I presentationen ges en översikt över kunskapsläget med fokus på unga med migrationsbakgrund. Metodiska aspekter på forskning tas upp liksom bemötandet av barn som varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål utifrån boken Den Långa Resan (Landberg, Jonsson & Svedin, 2015).

Föreläsare:
Gisela Priebe, docent vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet, och gästlektor vid Barnafrid, Linköpings universitet
Linda Jonsson, universitetslektor vid Barnafrid, Linköpings universitet
Åsa Landberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Organisation: Barnafrid, Linköpings universitet