2g Vårdnad och umgänge

Lokal: Lars Lerin

Kl. 14:15 – 14:45

Umgänge – för barnets bästa?

Åldersövergripande arbete
Våld i hemmet

Föreläsare: Tanja Hillberg, Unizon

Sammanfattning: Barn är de enda brottsoffer som samhället tvingar att träffa sin förövare. Kantar Public har på uppdrag av Unizon genomfört en riksrepresentativ enkätundersökning som inkluderade 1 013 unga vuxna i åldern 20–30 år.  I föredraget presenteras resultat som bygger på de unga vuxnas röster om vad de som barn kände inför umgänget med en förälder som utövat våld och hur de upplever att umgänget har påverkat deras hälsa och relationer.

Beskrivning: Föreläsningen kommer att utgå från rapporten ”Umgänge – för barnets bästa?”.

Barn är de enda brottsoffer som samhället tvingar att träffa sin förövare. För att göra barnens röster hörda och för att förstå de akuta och långsiktiga konsekvenserna av att som barn ha umgänge med sin eller närståendes förövare har Kantar Public har på uppdrag av Unizon genomfört en nationell representativ enkätundersökning som inkluderade 1 013 unga vuxna i åldern 20–30 år.

Resultaten visar att majoriteten av de unga vuxna som deltog i studien hade fortsatt umgänge med den förälder som utövat våld efter separationen. Många av dem träffade föräldern trots att de egentligen inte ville, ofta för att undvika konflikter eller skydda andra familjemedlemmar men också för att de blev tvingade av samhällets instanser. ”Myndigheterna sa att om jag inte träffade honom frivilligt skulle de tvinga mig bo hos honom på heltid. Våldet mot mig fick alltså fortsätta hela min uppväxt” berättar en ung vuxen som deltog i Sifo-undersökningen.

Gemensamt för dessa unga vuxna är att de som barn ofta har upplevt känslor av ångest, rädsla, sorg och frustration i samband med umgänget. Resultaten ger också insikter om djupa spår och långsiktiga konsekvenserna som orsakats till följd av umgänget, som att 89 procent fortsätter uppleva psykiskt lidande och 44 procent fysiskt lidande i vuxen ålder till följd av umgänget under uppväxten.

Med utgångspunkt i artikel 19 presenteras resultat som bygger på vad de unga vuxna själva har berättat om hur de som barn kände inför umgänget med den förälder som utövat våld, deras utsatthet och hur de upplever att umgänget har påverkat deras fysiska och psykiska hälsa samt relationer under uppväxten, men också i vuxenlivet. Vi lyfter föreställningar om föräldraskap, rådande lagstiftning och barns rättsliga ställning och diskuterar samhällets ansvar att se till att barn får sin umgängesrätt i de fall det är förenligt med barnets bästa och inte utgör en risk för barnets välmående.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: I föredraget presenteras Unizons rapport ”Umgänge – för barnets bästa?” som visar att tvångsumgänge under uppväxten med en förälder som utövat våld utgör, förutom en risk att barnet utsätts för nya övergrepp, också en risk för psykiskt och fysiskt lidande ända upp till vuxen ålder. Rapporten anknyter till artikel 19 då det handlar om varje barns rätt att växa upp under trygga förhållanden och få en uppväxt fri från våld.

 

Kl. 14:45 – 15:15

Pappor i separation – Våldspreventivt arbete för barn och föräldrar

Åldersövergripande arbete
Våldsförebyggande arbete

Föreläsare: Jens Karberg1, Lena Berg1 och Marianne Gabrielsson2
1 MÄN 2 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Sammanfattning: MÄN:s projekt Pappor i separation syftar till är att skapa ett våldspreventivt, brett och tidigt stöd till pappor som genomgår en separation. Projektet har också som ambition att identifiera pappor som behöver extra stöd eller där det finns indikation på/ökad risk för våld. Pappor kommer att screenas med verktyget DOORS. Ett evidensbaserat frågeformulär för att identifiera risker och behov av stöd för familjer i separation. Metoden har använts med goda resultat i Sverige genom Stiftelsen Allmänna barnhuset.

Beskrivning: Varje år genomgår runt 60-65 tusen barn en separation. Separationer innebär en stor livsomställning och är ofta en krisperiod för både vuxna och barn. Forskning visar att när separationen normaliserats mår många barn lika bra som andra barn. Samtidigt som separationer i andra familjer ökar risken för eskalerande konflikter mellan föräldrar och för våld i familjen.

MÄN har mer än 20 års erfarenhet av att arbete med pappor och kommer inom projektet att arbete med pappagrupper och andra stödformer för bidra till projektets mål. Mål är att bidra till konstruktiv separation, en separationsprocess som förmår hålla barnens bästa i fokus, som är fri från allvarliga konflikter och som leder fram till goda samarbetsrelationer mellan föräldrarna efter separationen.

I presentationen kommer Jens Karberg, ansvarig för MÄN:s arbete med jämställt föräldraskap, Lena Berg, kurator och Marianne Gabrielsson sakkunnig, barn i vårdnadskonflikter och vårdnadstvist, berätta om erfarenheterna från projekts första år. I arbetet har ingått att både samtala med barn och pappor om behovet av stöd. Utveckla och prova metoder för samtal med pappor i separation samt arbetet med att screena pappor kring konflikter och våld.

Projektets syfte är:

  • att öka jämställdheten och bidra till visionen om ett samhälle fritt från våld
  • att utveckla ett tidigt föräldrastöd för separerade pappor där barnets bästa är i fokus
  • att öka andelen barn som upplever konstruktiva separationer
  • att nå ut brett och stötta pappor i sitt föräldraskap vid separation
  • att sprida kunskap om och möjlighet till att identifiera de högriskfall där separationer kan leda till mäns våld

MÄN:s projekt Pappor i separation är finansierat av arvsfonden och har ett nätverk av samarbetsorganisationer knutet till sig, Allmänna Barnhuset, Karolinska institutet, Länsstyrelsen Stockholm, Unizon, Svenska med baby, Bris, Rädda barnen och Makalösa föräldrar Stockholm.

MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi utgår från en feministisk värdegrund med fokus på att förändra destruktiva manlighetsnormer för att motverka och stoppa mäns våld. Vårt mål är att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgsfrågor.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema:

  • 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras – MÄN arbetar för en jämställd värld och ser att ansvaret för barn och omsorg på så många sätt kopplar till möjligheten för alla att ha samma möjligheter oavsett kön
  • 5: Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling.
  • 19: Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp