1f

Lokal: Magnus Ericsson

Kl. 13.00 – 13.30

Tidigt förebyggande samarbete för att värna de minsta barnens rätt till trygga och goda uppväxtvillkor och en barndom fri från våld och försummelse

0-6 år
Övergripande

Föreläsare: Therese Skogh och Therese Norrman, Region Uppsala

Sammanfattning: När små barn riskerar att fara illa är det viktigt att tidigt identifiera dessa risker i barnets uppväxtmiljö och att vi snabbt kan erbjuda stöd och hjälp till familjen. Detta möjliggörs genom BarnSäkert, ett tätt samarbete mellan barnhälsovården och förebyggande socialtjänst. Detta seminarium kommer att handla om hur det går till att implementera BarnSäkert i en region och hur arbetsmodellen går till i praktiken.

Beskrivning: Barnsäkert är en arbetsmodell som syftar till att förse Barnhälsovården (BHV) med ett strukturerat verktyg för att identifiera psykosociala riskfaktorer som är kopplade till att barn far illa och erbjuda hjälp till åtgärd. Modellen bygger på den amerikanska Safe Environment for Every Kid (SEEK)-modellen och har vidareutvecklats och anpassats för att användas i Sverige. Vid behov erbjuds familjen ett eller flera gemensamma hembesök med familjebehandlare. Vid hembesöken samarbetar BHV-sköterska och familjebehandlare på familjens arena, i hemmet. Arbetet går ut på att fokusera på varje familjs behov och använda de samlade resurser som finns för att förebygga att de små barnen drabbas av ohälsa nu eller senare i livet.

I detta seminarium kommer vi att berätta hur det går till att implementera BarnSäkert i en region och vikten av ett långsiktigt perspektiv. Du kommer också att få höra om hur det praktiska arbetet ser ut. Hur man kan samtala kring riskfaktorer och motivera till stöd och hjälp. Hur man lägger upp ett samarbete mellan två professioner och vilka vinster vi har sett, för de professionella och för familjerna.

Vi som håller i seminariet är Therese Skogh, socionom, familjebehandlare och nationell samordnare för BarnSäkert och Therese Norrman, specialistsjuksköterska (BHV-sköterska) och nationell samordnare för BarnSäkert

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Små barn som anhöriga är extra utsatta. Därför är det viktigt att säkerställa även de små barnens rätt till liv och utveckling genom att tidigt identifiera om föräldrar eller andra nära omsorgspersoner har bekymmer eller svårigheter som påverkar omsorgsförmågan och barnet och erbjuda hjälp och stöd. Målet med BarnSäkert är att främja barnets och familjens hälsa, stödja föräldrar, stärka familjer och minska risken att barn utsätts för våld och försummelse.

Kl. 13.30 – 14.00

BarnSäkert – Studier av SEEK-modellen i svensk barnhälsovårdkontext för tidig identifiering av psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö

0-6 år
Övergripande

Föreläsare: Maria Engström, Uppsala universitet

Sammanfattning: BarnSäkert är en universell metod för att uppmärksamma viktiga psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö och vid behov erbjuda familjen hjälp och stöd. BarnSäkert bygger på den amerikanska förlagan Safe Environment for Every Kid (SEEK). BarnSäket-studien är en klusterrandomiserad kontrollstudie i vilken SEEK-modellen testas i svensk barnhälsovårdskontext. Resultaten tyder på att BarnSäkert/SEEK-modellen har en hög grad av validitet och klinisk användbarhet i det dagliga arbetet inom den svenska barnhälsovården.

Beskrivning: Ekonomiska bekymmer, psykisk ohälsa, föräldrastress, våld i nära relationer och alkoholmissbruk är riskfaktorer som kan påverka föräldraförmågan negativt. Barn som växer upp i sådana miljöer löper större risk att få sämre fysisk och psykisk hälsa och att utsättas för övergrepp och vanvård jämfört med barn som inte växer upp i sådana miljöer.

Barnhälsovården (BHV) tillhandahåller hälsofrämjande primärpreventiva tjänster till alla barn i åldern 0-5 år. I dagsläget saknas strukturerade metoder för att identifiera viktiga psykosociala riskfaktorer i barnets uppväxtmiljö. SEEK-modellen går ut på att tidigt identifiera barn som lever i en hemmiljö där det finns ovan nämnda psykosociala riskfaktorer och vid behov erbjuda hjälp och stöd för att förbättra familjens och barnets förutsättningar.

BarnSäkert-studien, i vilken SEEK-modellen testats inom BHV i Region Dalarna, planerades med en så kallad kluster-randomiserad, kontrollerad design. Det innebär att varje barnavårdscentral (BVC) utgör ett kluster och där samtliga BHV-sjuksköterskor på den BVC arbetar antingen enligt SEEK-modellen eller enligt befintliga rutiner. Interventionen pågick i två år (april 2018-mrs 2020) och totalt deltog 27 av 28 BVCer.

Inom ramen för BarnSäkert-studien har en avhandling publicerats innehållande fyra studier. Det övergripande syftet med avhandlingen var att bedöma centrala aspekter av SEEK-modellens validitet, klinisk användbarhet och resultat när den tillämpas inom den svenska barnhälsovården.

De två första studierna i avhandlingen undersökte BHV-sjuksköterskornas upplevelser av att arbeta med psykosociala riskfaktorer, och genomfördes innan interventionen startade samt efter att interventionen hade avslutats. I SEEK-modellen ingår att föräldrar erbjuds att besvara ett formulär med frågor om psykosociala riskfaktorer. I den tredje studien utvärderades det svenska föräldraformulärets psykometriska egenskaper. I den fjärde studien undersöktes den självrapporterade förekomsten av psykosociala riskfaktorerna, så som de uttryckts i SEEK-modellens föräldraformulär, BHVsjuksköterskornas vidtagna åtgärder vid utfall samt trender över tid gällande utfall för respektive riskfaktor.

Resultaten tyder på att SEEK-modellen, såsom den tillämpats i dessa studier, har en hög grad av validitet och klinisk användbarhet i en barnhälsovårdsmiljö. SEEK-sjuksköterskornas erfarenhet visade att SEEK-modellen var till hjälp i deras dagliga arbete. Resultaten visar också på behov av utveckling gällande frågeformulärets känslighet för våld i nära relationer och hur BHV-sjuksköterskorna hanterar föräldrar med alkoholproblem. Resultaten visade dock att många föräldrar var villiga att diskutera problem gällande barnsäkerhetsfrågorna, ekonomiska bekymmer, nedstämdhetssymtom, föräldrastress, våld i nära relationer och riskbruk av alkohol i en förtroendefull relation med BHV-sjuksköterskan och att det sannolikt gav möjligheter till hjälp som annars hade missats.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema:
Barnhälsovården är en av Sveriges största folkhälsoarenor, vi träffar nästan alla barn och deras föräldrar och har därigenom en unik möjlighet att stärka familjens skyddsfaktorer och tidigt identifiera riskfaktorer i barnets uppväxtmiljö. Vi kan på förhand aldrig veta vilka familjer som lever med riskfaktorer. BarnSäkert är en universell och strukturerad metod för att tidigt uppmärksamma viktiga psykosociala riskfaktorer och vid behov initiera stöd och hjälp.
Flera artiklar, bl.a 2, 3, 4, 5, 6, 19, 24 och 27