Barnrättsdagarna 2014

Tema – psykisk ohälsa bland barn Alla barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa och till sjukvård och behandling. Alla barn har rätt till liv och utveckling. Det säger barnkonventionen i artiklarna 24 och 6.

FN:s barnrättskommitté uppmanar Sverige att stärka systemet för den psykosociala hälsovården genom både förebyggande och behandlande insatser, och genom att garantera tillräckligt stöd och behandling med kort varsel för varje barn som behöver det. Kommittén efterlyser även en bättre samordning mellan relevanta aktörer såsom skolan, den sociala barnavården, rättsväsendet, vårdinrättningar och uppmanar Sverige att stärka stödet till barn som är självmordsbenägna.

Utveckling är ett begrepp som utgår från en helhetssyn på barn som inbegriper barnets fysiska, psykologiska, mentala, andliga, moraliska och sociala utveckling. Medicinering och institutionalisering bör inte vara det främsta sättet att komma till rätta med mental ohälsa bland barn och unga. Fokus bör istället ligga på hälsofrämjande insatser och psykosocialt stöd, menar FN:s barnrättskommitté.

Boka in 8-9 april 2014 i din kalender redan nu!

Vi belyser vad som görs, vad som är kvar att göra och vad som kan göras för att bättre tillgodose rättigheterna för barn och unga som drabbas av psykisk ohälsa.

Vi träffas som vanligt på Conventum i Örebro den 8-9 april. Det blir en händelserik konferens där du får ta del av ny kunskap, mingla och nätverka med andra som har barnets bästa i fokus!

Du som vill kan göra en intresseanmälan. Det innebär att du får information om programmet vartefter det växer fram och kommer kunna anmäla dig innan anmälan öppnas för alla andra. Vill du redan nu anmäla ditt intresse så skicka ditt namn och din e-postadress till barnrattsdagarna@live.se. Vi skickar information direkt till dig för senare anmälan.

FN:s barnrättskommitté

Vart femte år ska alla konventionsstater lämna en rapport till barnrättskommittén. I Sverige är det regeringen som ansvarar för att ta fram rapporten till barnrättskommittén om vad Sverige gör för att leva upp till barnkonventionens krav. Regeringens utkast till rapport till barnrättskommittén remitteras till Barnombudsmannen för synpunkter. När Sverige har lämnat in sin rapport hålls en offentlig utfrågning där Sveriges regering får svara på frågor om rapporten. Därefter lämnar barnrättskommittén slutsatser och rekommendationer (Concluding Observations) med synpunkter på barnkonventionens genomförande, vilka förbättringar de önskar och om de ser några brister och goda exempel.