Hur utsatta för våld är barn som är anhöriga?

Hur vanligt är våldsutsatthet bland barn som växer upp med föräldrar med missbruk, psykisk sjukdom eller med föräldrar som begått brott? Hur mår barn som växer upp med föräldrar med dessa problem och hur upplever de sin skolprestation? Utifrån data från en nationell kartläggning om våld som genomfördes under 2022, kommer dessa frågor tas upp under presentationen.

I studien Våld mot barn har vi mätt förekomsten av sju former av våld mot barn; fysiskt våld från vuxna, psykiskt våld från vuxna, försummelse, upplevt våld mellan vuxna i familjen, sexuella övergrepp, mobbning och våld i ungas parrelationer. Av de drygt 5 000 elever som svarade på enkäten uppgav 29,0 procent att de utsatts för våld av en förälder.  I enkäten ingick en fråga om eleven någon gång under sin uppväxt levt tillsammans med någon vuxen, som hade ansvar för eleven, med missbruk, psykisk sjukdom eller kriminalitet.

 


Föreläsare