Gröna Huset – samtalsmottagning för barn och ungdomar

Lokal: Lars Lerin

Åldersövergripande arbete

Föreläsare: Pernilla Arvidsson, Gröna Huset

Under hösten 2023 startar samtalsmottagningen Gröna Huset verksamhet centralt i Lund. Gröna Huset har fått sitt namn efter en av våra förebilder; ”La Maison Verte” i Paris, som vi besökt och tagit intryck av. Till Gröna Huset är alla barn och ungdomar i Skåne 0-18 år, som har föräldrar med svårigheter, välkomna. Samtalen på Gröna Huset utgår från barnets behov och rätt att må bra även om föräldern inte gör det.

Samtalen på Gröna Huset sker individuellt och utgår från barnets behov, som ofta kommer i skymundan när en vuxen i familjen är sjuk eller inte har det bra på annat sätt.

Ett fokus i samtalsbehandlingen är att barn har rätt att må bra även om föräldern inte gör det. På så sätt får barnet hjälp att uppleva att livssituationen är mer på hans eller hennes egna villkor. Att känna att man har stöd, blir lyssnad på, bekräftad, men också får hjälp att se sin sitaution på lite annat sätt, gör att barnets känslor för sig själv stärks. Att veta att det är ok att vara både glad och ledsen, att be om och ta emot hjälp, att få stöd i att förstå och reflektera över en komplicerad livssituation – även om man är liten – stärker barnet för livet och gör att förälderns svårigheter inte sätter lika djupa spår i barnet.

Gröna Husets uppgift är att möta de barn och ungdomar i Skåne som omfattas av HSL 5kap 7§. Ansökan om vårdavtal med Region Skåne har processats utan resultat. Ny ansökan kommer att skickas under vintern 2023-24. Även andra möjligheter för finansiering/samarbetspartner undersökes f n. Tills vidare har ungdomar från 16 år möjlighet att remitteras till oss från sin vårdcentral, behandlingen är då helt kostnadsfri. Övriga barn och ungdomar har ibland möjlighet att få behandlingen ersatt av sitt föräkringsbolag, genom hem- eller barnförsäkring eller båda. Vissa barn/familjer kan söka fondmedel och vara berättigade till detta. Vi bistår då med intyg utan kostnad. Vissa föräldrar betalar med egna medel för sitt barns behandling hos oss.

Vi som arbetar på Gröna Huset är leg psykoterapeuter med många års erfarenhet av arbete med små och stora barn, ungdomar och familjer. Vi är utbildade i beteendeterapi, psykodynamisk terapi och familjeterapi.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Seminariet behandlar barns rättigheter enligt HSL 5 kap 7§, utifrån den verksamhet vi bedriver. Gröna Huset erbjuder stöd och behandling till de barn som omfattas av lagen. Vi arbetar med utgångspunkt i det enskilda barnets behov och anpassar behandlingen utifrån det. Verksamhetens ideologi utgår från barnets rättigheter enligt Barnkonventionen, det genomsyrar hela vårt arbete och kommuniceras också till de barn vi möter ex genom psykoedukation.