Hur kan vi minska risken att barn dras till kriminalitet?

Sverige har ett av världens bästa välfärdssystem för barn. Trots det riskerar många barn att falla igenom skyddsväven och tidigt dras in i kriminalitet. Vad beror det på, hur kan det förhindras och vilka de viktigaste skyddsfaktorerna? Det är frågor som Barnombudsmannens årsrapport 2023 söker svar på.

Barn har rätt till trygga uppväxtvillkor men undersökningar visar att ojämlikheten bland barn i Sverige ökar inom flera områden, bland annat när det gäller hälsa, ekonomi och skolresultat. Många barn växer upp i socioekonomisk utsatthet som i kombination med andra faktorer ökar riskerna för att tidigt dras in i kriminalitet. Men riskerna för allvarlig problematik och kriminalitet senare i livet kan minskas genom att barn och unga som bryter mot sociala normer och regler får stöd genom tidiga insatser.

Kriminella miljöer präglas ofta av våld. Barn som vistas i dessa miljöer riskerar både att utsättas för våld och att utnyttjas för kriminella ändamål. Enligt artikel 19 i barnkonventionen ska stater vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa, sociala och utbildningsmässiga åtgärder för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande.