5f

Lokal: Lars

Kl. 13:00 – 13:30

Motståndskraft hos barn och unga – skapandet av inre styrka och livsgnistor

Åldersövergripande arbete
Övergripande

Föreläsare: Annika Kjeller, egen företagare: K Mentorway. Innehar även uppdrag som verksamhetsutvecklare på Kraftens hus Göteborg: mötesplats för cancerberörda

Vi vet att vi ska identifiera barn och unga som anhörigas behov och säkerställa att information, råd och stöd såsom lagen indikerar ges. Det främjar hälsa förebyggande, i närtid och i ett långsiktigt perspektiv. Deras rätt att vara delaktiga i frågor och beslut som rör dem skapar motståndskraft. Nästa steg är fokus på att det stöd som ges verkligen når fram, bejakar delaktighet, främjar ett personligt uttryckssätt och tänder livsgnistor!

Med utgångspunkt i det pedagogiska förhållningssättet tittar vi här närmre på några av de faktorer som bidrar till att barn och unga som anhöriga utvecklar motståndskraft och utifrån det kan stödjas i att bygga upp sin inre styrka. Motståndskraft, resiliens, är en viktig egenskap som hjälper barn och unga att växa och utvecklas på ett positivt sätt trots svårigheter och motgångar. Förebyggande insatser, gärna så tidigt som möjligt, bygger självkänsla och det i sin tur stärker förmågan att hantera, bearbeta och återhämta sig från svåra situationer. Förmågan att be om hjälp och ta emot stöd kan vi stärka tidigt men även i akut läge. Det är vi vuxna som har ansvar för att säkerställa att stöd finns på plats i förebyggande, i närtid och i ett längre perspektiv. Det kräver tveklöst en anpassning efter person, ålder och kognitiv mognadsnivå och att ha respekt för individens unika behov, erfarenheter och bakgrund. Genom vår empati, förståelse och lyhördhet för barn och ungas känslor och tankar kommer vi långt – men hur vet vi att vi faktiskt når fram med den stödinsats som ges? Hur får vi syn på vårt eget samspel och den avgörande skillnad det kan göra när vi möter målgruppen? På vilket sätt hjälper leken till med detta?

Artiklarna om barns rättigheter går in i varandra och hänger ihop likt pärlor i ett armband. Rätten att leka skapar hälsa, utveckling och utbildning. Det är precis där fokus i denna föreläsning ligger – barn och ungas rätt till lek. Leken är en arena för delaktighet och inflytande där både bearbetning och problemlösning får ta plats.

Att lek, kreativitet och fantasi läker och ger oss verktyg att hantera det som sker i svåra livssituationer är ett faktum. För både liten, större och stor individ. I mitt arbete med barn och unga och deras närstående i sorg har jag sett otroliga exempel på detta om och om igen, och det har varit en återkommande röd tråd som både professionellt samt privat har gjort stora avtryck. Man kan inte lösa eller återkalla det som händer eller har hänt men man kan återta en ny form av kontroll och definitivt tända livsgnistor på vägen!

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Artikel 31- Barnet har rätt till lek, vila och fritid.
Leken som bas för att kunna ta till sig den information och det stöd som är avgörande för att stärka hälsa och utveckling. Leken är dock inte alltid ett helt enkelt och självklart uttryckssätt för vuxna att förhålla sig till i möten med barn och unga. Här delges inspiration om den livsviktiga lekens kraft för att tända livsgnistor!

 

Kl. 13:30 – 14:00

Att uppmärksamma varje barn! En regions arbete för varje barns rätt till information råd och stöd när de är anhöriga.

Åldersövergripande arbete
Övergripande

Föreläsare: Liselott Johansson Västra Götalandsregionen och Monica Gustafsson-Wallin Monica GW Konsult

Att uppmärksamma, informera och ge barn som anhöriga omsorg är ett lagkrav och en pedagogisk utmaning för vården. När någon nära ett barn drabbas av sjukdom, beroende, våld, död ska berörda barn uppmärksammas. Förutsättningarna för vårdens verksamheter att göra detta ser väldigt olika ut. I seminariet delar vi hur systematik, utifrån barnet som rättighetsbärare, ger medarbetare förutsättningar att möta barn som anhöriga. Vi presenterar arbetsprocess, resultat, utmaningar samt konkreta verktyg.

Västra Götalandsregionen har länge arbetat för ett systematiskt lärande och utvecklande av vårt ansvar för barnets rättigheter. Utgångpunkten är barnkonventionen och en syn på rättigheterna och barnen som hela och odelbara.

Att möta, uppmärksamma, informera och ge barn som anhöriga omsorg är både ett lagkrav och en pedagogisk utmaning för vårdens medarbetare. Förutsättningarna för varje verksamhet ser dessutom väldigt olika ut utifrån t.ex. vårdmötets karaktär, tidsaspekter och möjligheten att nå fram till varje barn genom såväl föräldrarnas som professioners vuxenperspektiv.

Barnets rättigheter och barnets rätt som anhörig har tidigare varit parallella spår i regionens arbete och systematik. Sen några år tillbaka är barnets rätt som anhörig integrerat och en given del av VGR:s hela arbete för varje barns rätt till en trygg barndom, rätt att utvecklas, rätt till delaktighet och rätt till bästa möjliga hälsa.

När någon nära ett barn/ungdom, drabbas av sjukdom, beroende, svåra skador, våld eller dör så ska det barnet mötas av omsorg och information från våra medarbetare i VGR. För att ge medarbetarna

  • kunskap om temat barn som anhöriga
  • stöd i mötet med patienten, barnet som anhöriga och dess familj

pågår nu ett utvecklingsarbete.

Bland annat har barnets rätt som anhörig integrerats i utbildningen för Ombud för barnets rättigheter och olika stödjande material har tagits fram för att underlätta personalens ansvar för barn som anhöriga i hälso- och sjukvårdens verksamheter.

I seminariet delar vi med oss av hur systematik, utifrån en syn på barnet som rättighetsbärare, ger verksamheter och medarbetare bättre förutsättningar att uppmärksamma barn som anhöriga. Vilket leder till att barn och familjer i högre grad kan tidigt, likvärdigt och rättighetsbaserat få adekvat information och stöd i svåra situationer.

Vi kommer presentera arbetsprocessen, resultat och utmaningar samt visa upp de konkreta verktygen med utgångspunkt i:

Barn och unga är rättighetsbärare. Att vara bärare av rättigheter är något annat än att vara passiv mottagare av andras godhet, skydd och omsorg. Barnets rättigheter är mer än vackra ord och kräver handling av vuxna tillsammans med barn och unga.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Föreläsningen utgår från barnets rätt som anhörig HSL 5 kap. § 7 och FN:s konvention om barnets rättigheter främst artiklarna 2, 3, 6, 12, 19, 24 och 39.