5d Barn som varit med om trauma

”Vi åkte länge, länge”
Att arbeta traumafokuserat med små barn som har erfarenhet av flykt undan krig och konflikt.

Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala har länge sett behovet av att fånga upp även små barn med traumarelaterad problematik efter flykt undan krig och konflikt. Detta i enlighet med alla barns lika rätt till vård, hälsa och utveckling. Sedan hösten 2017 genomförs ett pilotprojekt där vi kan erbjuda barn yngre än 13 år och deras föräldrar psykologisk behandling. I denna föreläsning får du ta del av det arbetet. Hur kan vi samtala med barn om svåra erfarenheter och varför behöver vi vuxna lyssna på barnet för att kunna erbjuda rätt stöd? Välkommen!

Föreläsare: Josefine Paulsen, leg. Psykolog, Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Uppsala

Rädda Barnens arbete med Traumamedveten omsorg

Rädda Barnen har idag ett nära samarbete md dr Howard Bath, grundaren av det forskningsbaserade förhållningssättet Traumamedveten omsorg. Vi har idag utbildat över 14 000 personer över hela Sverige i Traumamedveten omsorg. Våra deltagare har fått utvärdera vår utbildning varför vi idag har god kännedom om hur man uppfattar och tar till sig den kunskap vi förmedlar samt på vilket sätt Traumamedveten omsorg fått stor betydelse för hur viktiga vuxna bemöter och förstår våra mest utsatta barn och unga. Föredraget återger deltagarnas konkreta exempel på hur de i sin vardag fått stöd i att utveckla och skapa miljöer som främjar läkning och återhämtning för barn och unga med erfarenheter av svåra påfrestningar.

Föreläsare: Lovisa Bonerfält, Socionom/Leg. psykoterapeut/TMO-utbildare, Rädda Barnen