4g

Lokal: Lars

Tid: 11:00 – 11:30

Jag & min familj

Åldersövergripande
Barn till förälder med ett missbruk

Föreläsare: Ann Lyrberg FoU Välfärd Region Gävleborg/Högskolan Gävle och Kari Jess Högskolan Dalarna

Sammanfattning: Jag & min familj vänder sig till familjer där vuxna har ett problematiskt substansbruk och utgår från att barn har rätt till information och stöd. Utfallet för barnen samt barnens egna erfarenheter av interventionen har undersökts. Resultaten från intervjuer och självskattningsformulär visar att barnen lär känna familjen bättre och upplever en känslomässig lättnad vilket speglas av större upplevd närhet, mindre kaos och uppförandeproblem i självskattningsformulären.

Beskrivning: Genom tidigare forskning är det känt att barn till föräldrar med missbruk tenderar att ha sämre hälsa och underprestera i skolan, vilket påverkar både barns utveckling och deras framtida möjligheter i arbetslivet. Jag & min familj är en familjeorienterad intervention som syftar till att främja barns hälsa genom delaktighet, stöd och information. Presentationen innehåller en beskrivning av interventionen och resultat från två delstudier.

I delstudierna undersöks barnens erfarenheter av interventionen och utfallet ur barnens perspektiv mätt via ett antal frågeformulär.  Totalt har 17 barn, från 6 till 20 år, intervjuats om sina upplevelser och erfarenheter av interventionen.  41 barn har också besvarat själskattningsformulären SDQ och Familjeklimat om deras upplevda välbefinnande och familjeklimat: före, efter och vid 3 månader efter avslutad intervention.

Resultaten från intervjuerna visar att barnen genom interventionen lär känna familjen bättre och upplever känslomässig lättnad.  Det görs genom att barnen pratar och blir lyssnade på om upplevelserna av förälders missbruk. Förälders missbruk blir därigenom mer begripligt och hanterbart.

Enligt självskattningsformulären skattar barnen större närhet och mindre kaos samt färre uppförandeproblem. En tolkning vi gör är att programmet Jag & min familj främjar barns delaktighet vilket bidrar till att familjen kommer närmre varandra och att detta på sikt kan utgöra ett skydd för barnen mot senare svårigheter.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Interventionen Jag & min familj utgår från ett barnrättsligt perspektiv, att se barn som fullvärdiga människor med rättigheter. Med avstamp i Barnkonventionens 12 artikel om barns rätt till delaktighet, rätten att delta i beslutsprocesser, rätten att bilda och uttrycka sina egna åsikter samt att dessa ska tillmätas betydelse utifrån ålder och mognad, har interventionen utformats med fokus på att involvera och göra barn delaktiga.

 

Tid: 11:30 – 12:00

Hur kan vi prata med små barn som växer upp med beroende i familjen?

Ålder: 0-6
Barn till förälder med ett missbruk

Föreläsare: Mona Örjes Junis, Oskar Palmbäck och Jeanette Svensson Ersta Vändpunkten

Sammanfattning: När små barns föräldrar har ett missbruk eller beroende är förskolan en viktig arena för upptäckt och för att se till att barnet och familjen får stöd. Att ha en förälder med alkoholproblem är så vanligt att man måste arbeta där alla barn finns. Stödverksamheten Ersta vändpunkten och barnorganisationen Junis bjuder på varsin konkret metod, som tillsammans med rätt men förhållandevis lite kunskap hjälper förskolan att klara detta uppdrag.

Beskrivning: Små barn är i hög utsträckning utlämnade till sina föräldrar. När de har svårigheter måste andra vuxna kring barnet vara uppmärksamma och vid behov se till att barnet och familjen får det stöd de behöver. Nästan alla barn i Sverige finns inom förskolans verksamhet. Det gör förskolan till en arena för upptäckt och för att engagera andra aktörer som behöver kliva in, men det är också en plats där vuxna kan ge trygghet och stöd i vardagen.

Ersta vändpunkten har arbetat tillsammans med förskola och socialtjänst i Stockholm stad i projektet Nya vägar, för att ge förskolepersonal kunskap och redskap att upptäcka barn i familjer med missbruk och beroende. Målsättning har varit att ge kunskap till pedagogerna om hur de uppmärksammar barn som lever i familjer med missbruk och beroende samt att stärka samarbetet mellan socialtjänst och förskolor. Inom ramen för projektet togs barnboken ”Emmas hemligheter” fram som riktar sig till barn i förskolan i åldern 3–6 år samt en vägledning till hur man kan arbeta med barnboken.

Barnorganisationen Junis arbetar sedan några år med metoden Ludde, ett enkelt och icke utpekande sätt för vuxna att prata med barn i ca 5-9-årsåldern om hur det kan vara när en vuxen dricker för mycket. Genom en digital tretimmars utbildning rustas vuxna som i sin professionella eller ideella roll möter barn. Med en berättelse och en charmig hund-handdocka blir det lätt att sätta ord på det som många barn upplever hemma.

Båda metoderna bygger på tanken att beroende är så vanligt, att man måste arbeta där alla barn finns, i det här fallet förskola och de första skolåren. De vuxna som möter barnen i vardagen behöver kunskap, mod och redskap att lyfta dessa frågor.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: När föräldrar har ett missbruk eller beroende, riskerar barnets rättigheter att åsidosättas. Dessa barn har oerhört mycket högre risk att drabbas av bland annat fysiskt och psykiskt våld samt försummelse. Enligt artikel 19 ska barn skyddas mot detta. Skyddsåtgärderna kan vara stödprogram, men också förebyggande program samt identifiering, rapportering, remittering etc av barn som far illa. Även artikel 31 och 33 berör detta seminarium.