4a

Lokal: Harry Nyquist

Tid: 11:00 – 11:30

Mötesplats för barn och unga i sorg

Åldersövergripande arbete
Barn till en förälder eller syskon som har avlidit

Föreläsare: Kristina Renard-Hård och Mia Berg, Sundsvalls kommun

Sammanfattning: Mötesplats Familjehuset – en stödverksamhet sen 2020 för familjer i sorg i Sundsvalls kommun. Mötesplatsen är en öppen stödgrupp med regelbundna träffar där barn och ungdomar som mist en nära anhörig kan komma när de vill, kan och orkar. Vi har också en föräldraträff per termin. Vi föreläsare är pedagog respektive socionom och har mångårig erfarenhet att arbeta med målgruppen men även av att utbilda och föreläsa.

Beskrivning: Mötesplats för barn och unga i sorg
I Sverige saknas ofta gruppstöd för barn och unga som mist en nära anhörig.
I Sundsvalls kommun har vi hittat en verksam och lättorganiserad form att möta upp dessa familjer med Mötesplatser några gånger per termin, två timmar på lördagar. Vi vill genom vår föreläsning berätta och informera om hur man på enkelt sätt kan ordna liknande träffar i andra kommuner.

Vi har knutit gruppen till våra övriga stödgrupper för barn och ungdomar och gruppledare är medarbetare inom socialtjänstens barn och unga-enheter.

Inspiration rent metodiskt är stödgruppspedagogik, TMO, anknytningsteori och liknande. Föreningen Randiga huset i Stockholm fungerar också som ett bollplank kring ideér.

Vi jobbar med skapande aktiviteter, lek och övningar och strävar mot att ha en god stund tillsammans trots det svåra.
Barnen 0 – 18 år; deltar på Mötesplatsen tillsammans med en vuxen, oftast förälder eller familjehemsförälder.
Vi vill hjälpa familjerna att få ord på sorg, känslor och tankar för att kunna fortsätta att prata hemma mellan träffarna.
Innehållet på träffarna kan se ganska olika ut beroende på vilka familjer som kommer och hur deras anhörige dog. Strukturen är dock alltid densamma för att ha en förutsägbar verksamhet.
Vissa barn och unga har nyligen mist sin nära medan för andra var det flera år sedan. Detta gör att grupperna får en bra dynamik där deltagande barn och vuxna kan utbyta erfarenheter men också mer medmänskligt stödja varandra.

Alla barn och unga i gruppen är viktiga, men vi har extra omsorg om de barn som mist föräldern i suicid eller relaterat till missbruk. Därför behöver det vara gruppledare med kompetens inom socialt arbete med familjer, med god kunskap om vilket stöd det i övrigt finns att få i samhället.

Vi föreläsare arbetar till vardags som föräldrastödssamordnare och familjebehandlare men under åren har vi särskilt ökat vår kompetens inom området sorg i familjen.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema:
§ 17 ”Barn har rätt att få tillgång till information… -som syftar att främja fysisk och psykisk hälsa”

§ 24 ”Barn har rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso och sjukvård samt till rehabilitering”

Att förlora en nära anhörig innebär en risk för barnets hälsa.

Flera barn och ungdomar på våra Mötesplatser lever i en livssituation med ytterligare riskfaktorer förutom sorgen över att ha mist en förälder. Det kan vara till exempel missbruk, psykisk ohälsa eller andra bekymmer i familjen.

 

Tid: 11:30 – 12:00

Stödgrupper för barn och unga i sorg genom samverkan mellan region, kommun och ideell sektor

Åldersövergripande arbete
Barn till en förälder eller syskon som har avlidit

Föreläsare: Lisa Lyckborn Region Värmland, Anna-Karin Berglind Sjukhuskyrkan, Karlstads Stift och Maria Falkenland tidigare deltagare stödgrupp

Sammanfattning: Region Värmland, Sjukhuskyrkan, Svenska kyrkan (Karlstad Stift) och kommunerna Grums, Forshaga, Arvika och Årjäng samverkar för att kunna erbjuda stödgrupper för barn och unga i sorg i hela länet.

På denna föreläsning vill vi berätta om hur vi samverkar för att kunna erbjuda stödgrupper för barn och unga  i hela länet, berätta om verksamheten och Maria, en tidigare deltagare, delar med sig av sina erfarenheter att vara med i stödgrupp.

Beskrivning: Stödgrupperna vänder sig till barn och unga i åldrarna 7-20 år som har någon i sin närhet som har dött och som vill gå i stödgrupp tillsammans med andra som har liknande erfarenhet. Det kan vara en förälder som dött, men även ett syskon, en vän eller någon annan nära. Det är barnets/ungdomens behov som styr.

Art 6: Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling; art 24: Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering  Forskning visar att barn i sorg löper en högre risk att själva hamna i psykisk ohälsa, missbruk eller få sämre skolresultat. Forskning visar även att träffa andra som har samma erfarenhet och få hjälp att sätta ord på sina känslor är stärkande för barnet och dess utveckling. Inom stödgrupperna är vi flera aktörer som samverkar för att vi ska kunna erbjuda ett sådant stöd till de barn som är i behov.

Deltagarna grupperas efter ålder och mognad och de träffas sedan vid 8 tillfällen, en gång i veckan i 1,5 h. I gruppen lyfts olika teman vid olika träffar och de metoder som används beror på deltagarna. Varje grupp leds av två utbildade stödgruppsledare.

Art 18 punkt 2 om statens ansvar att stötta föräldrar så att de kan fullgöra sitt ansvar för barnets uppfostran och utveckling  Parallellt med barn/ungdomsgrupperna erbjuder vi även grupper för barnens/ungdomarnas viktiga vuxna. Det kan vara en förälder eller vårdnadshavare, eller någon annan som står barnet nära och följer hen i sorgeprocessen. Fokuset för grupperna för de viktiga vuxna är att ge verktyg för hur du som vuxen kan stötta barnet/ungdomen.

Art 2: Alla barn har lika rättigheter, ingen ska diskrimineras Stödgrupperna har tidigare funnits i Karlstad genom samverkan mellan Region Värmland och Sjukhuskyrkan. Då vi såg att barn, unga och familjer som inte hade möjlighet att resa en gång i veckan till Karlstad avstod från grupp. Därmed startades ett arbete med att sprida grupperna till fler orter i Värmland för att möjliggöra för fler att delta. Karlstad Stift och kommuner bjöds in att samverka och idag kan vi erbjuda stödgrupper i östra, centrala och västra Värmland. Arbetet med att sprida grupperna startade i början av 2023 och målet är att vi även i norra Värmland ska kunna erbjuda stödgrupper.

Arbetet är pågående och det finns delar som behöver utvecklas, exempelvis att koppla på fler kommuner i samverkan och utbilda ledare som är flerspråkiga/möjlighet till tolk.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: I gruppverksamheten ger vi stöd till barn för att de ska kunna nå den utveckling och hälsa de har rätt till (art 6 och art 24). Vidare ger vi även stöd till föräldrar, så att de kan fullgöra sitt ansvar för barnets utveckling (art 18 punkt 2), samt arbetar för att alla ska ha möjlighet att gå i stödgrupp oberoende av bostadsort (art 2).