3f

Lokal: Erik Gustaf Geijer

Tid: 09:35 – 10:05

Barns röster om placering och delaktighet

Ålder: 13-18
Övergripande

Föreläsare: Mayson Joacimsbarn Persson, talesperson Youth 2030, Alex Persson, ambassadör och Jennie Persson Thörnqvist Projektledare, Knas Hemma

Sammanfattning: Unga representanter från Youth 2030 Movement och Knas Hemma talar om barnsyn, vuxnas makt och hinder för att få sina rättigheter tillgodosedda. Vi delar även med oss av våra erfarenheter av att påverka på riktigt och beprövade metoder för att göra barn i utsatta situationer delaktiga. Bara den som är barn idag vet hur det är att vara barn idag – ta chansen att lyssna på vad barn själva anser är viktigt.

Beskrivning: Vi är trötta på samtal om unga där unga inte finns med. Vi vill lyfta ungas egna röster. Hör hur barn i familjer med psykisk ohälsa, dödsfall eller splittring engagerar sig för att skapa ett bättre samhälle för sig själv och andra barn i samma situation. Youth 2030 Movement och Knas Hemma är två expertorganisationer på barn, unga och barnrätt. Vi bjuder in dig att ta del av barns egna lösningsförslag.

Knas Hemma är en ideell förening som drivs av barn och unga som är eller varit placerade. Knas Hemma samlar livsberättelser med både positiva och negativa erfarenheter från socialtjänsten, familjehem och relationer till föräldrar och vuxna. Någon har blivit placerad 33 gånger, en annan 22 gånger och någon ”bara” en gång. Några har flytt från krig och kommit till nya familjer i Sverige. Några har föräldrar med psykisk ohälsa, missbruk och våld i hemmet. Det som förenar medlemmarna är att alla har varit med om ett uppbrott från en familj. Ibland nödvändiga uppbrott, ibland kanske det hade funnits bättre lösningar. Genom att påverka och utbilda myndigheter, skolan och nya familjehem omvandlar vi dessa erfarenheter till en kraftfull samhällsförändring.

Youth 2030 Movement är en rörelse av unga barnrättskämpar, demokratiaktivister och allierade vuxna. Vi har en deadline. Fram till 2030 ska vi riva hindren mellan unga och makten, och ta samhället några steg närmre en demokrati där alla har makt – oavsett ålder.

Därför skapar vi sammanhang där barn gör sina röster hörda och får påverka. I 30 kommuner hjälper vi beslutsfattare och myndigheter att ta vara på barns kraft, engagemang och idéer. Vi ser att breda och förebyggande insatser för att ge barn inflytande främjar alla unga men är extra betydelsefulla för barn i familjer med svårigheter.

Vår föreläsning låter unga med erfarenhet av placering ta plats på scen och utgör därmed en unik röst i årets tema. Det räcker inte att snälla vuxna med makt lyssnar på barn. Barn och unga måste själva ha makt och vi delar med oss av konkreta verktyg för hur det kan hända även i svåra situationer. Barn och unga i den sociala barn- och ungdomsvården måste dels få stöd och delaktighet i sitt eget ärende, dels stärkas i sitt aktörskap för att kunna vara delaktiga i beslut på kommunnivå. Vi kommer att lyfta vikten av att barn till föräldrar med svårigheter ses både som sårbara och som aktörer med värdefull kunskap och kraft för samhället.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: ”Vi lever ständigt i skuggan av vuxna. Det skulle vara en så skön känsla att få kliva ur skuggan av en vuxen, och att räknas lika mycket.”

Med utgångspunkt i artikel 12 och 20 delar vi med oss av barns och ungas perspektiv på hur vuxna kan arbeta på individ- och gruppnivå för att göra utsatta barn och unga delaktiga i frågor och beslut som rör dem.

Tid: 10:05 – 10:35

Räcker det med ett familjehem?

Ålder: 13-18
Övergripande

Föreläsare: Linn Englund och Johanna Azar, Maskrosbarn

Sammanfattning: Maskrosbarn har under flera års tid i samarbete med Göteborgs stad tillhandahållit insatser till ett 50-tal placerade barn. I samarbete med Göteborgs stad och Vinnova har nu FoU Väst släppt en rapport som undersöker vilket stöd man behöver när man är familjehemsplacerad. Under seminariet kommer ni att få tal del av resultaten av rapporten och få en ökad förståelse för vilket stöd familjehemsplacerade barn önskar och praktiska verktyg att använda i kontakten med placerade barn.

Beskrivning:Mitt familjehem har sagt att de tycker att det är jobbigt att bli för nära med den placerade för att de inte vet hur länge man kommer att vara placerad.” Placerade barn är en särskilt utsatt grupp med varierande behov och förutsättningar. Det har under många år rapporterats om brister i vården för placerade barn, och många barn i samhällets vård uppger att de inte fått det stöd och den hjälp som de hade behövt. Barn som placeras i familjehem anses ha fått samhällets tyngsta insats vilket bidrar till att de sällan får mer stöd beviljat av socialtjänsten. Frågan är om ett familjehem, även om det är ett bra familjehem, kan tillgodose barnets alla behov?

Barnen vi på Maskrosbarn möter vittnar om vilken otroligt stor omställning det är att flytta till ett familjehem och hur jobbigt det är att hantera alla känslor kring det. Gemensamt för majoriteten av de barn som vi på Maskrosbarn har mött med erfarenhet av placering är att de önskar mer stöd, specifikt någon utomstående att prata med. Vissa ungdomar lyfter en stödperson andra ett sammanhang där de får träffa andra med liknande erfarenheter, men behovet av stöd är detsamma.

Maskrosbarn har under flera års tid i samarbete med Göteborgs stad tillhandahållit insatser till ett 50-tal placerade barn. I samarbete med Göteborgs stad och Vinnova har nu FoU Väst släppt en rapport som undersöker vilket stöd man behöver när man är familjehemsplacerad. Rapporten baseras på intervjuer med unga, familjehemsföräldrar och socialsekreterare, varav de flesta i Göteborg.

Under seminariet kommer ni att få tal del av resultaten av rapporten och få en ökad förståelse för vilket stöd familjehemsplacerade barn önskar. Ni kommer även att få ta del av Maskrosbarns nya barnrättsbox för placerade barn. Barnrättsboxen för placerade barn innehåller verktyg som underlättar för dig som socialsekreterare att göra placerade barn delaktiga i sin kontakt med socialtjänsten och sitt familje-/ jourhem. Verktygen  är utvecklade tillsammans med barn inom Maskrosbarns stödverksamhet och med perspektiv från socialsekreterare i flera olika projekt som vi bedrivit under många år.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Maskrosbarns målgrupp är barn 13-19 år som har en förälder med ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld. För ett flertal av dessa barn leder förälderns problematik till att de inte kan bo kvar hemma och då blir placerade i ett familjehem eller på institution. Seminarieinnehållet skulle kunna knytas an till ett flertal artiklar inom barnkonventionen men primärt så ser vi att det knyter an till artikel 12, 19 och 20. Artikel 12 utifrån barns rätt till delaktighet vilket bör genomsyra hela kontakten med socialtjänsten och utformandet av stöd. Artikel 19 och 20 knyter an till seminariet genom att barn har rätt att skyddas från våld och andra övergrepp och vid behov få ett alternativt hem.