3c Barnbokslut och ett systematisk genomförande av barnkonventionen i kommuner och landsting

Arbetet med att implementera barnkonventionen ska vara långsiktigt och systematiskt. För att underlätta det har Rädda Barnen identifierat sju framgångsfaktorer. Jönköpings kommuns barnbokslut är en årlig uppföljning som beskriver barns levnadsvillkor, involverar barn till en barnrättslig helhet för prioritering, utveckling och beslut framåt.

De sju faktorerna blir framgångsrika då de figurerar i ett gemensamt sammanhang; ingen av dem är fristående, utan kompletterar varandra. Kommuner och landsting ska se dem som byggstenar i det kontinuerliga arbetet för att stärka barnets rättigheter och göra verklighet av lagen om Barnkonventionen.

Under 2012 Jönköpings kommun beslut om att förstärka implementeringen av barnkonventionen i kommunen. Bla togs beslut om att inrätta en barnstrateg och införa barnbokslut. Syftet är att beskriva och följa utvecklingen av barns levnadsvillkor för att få en helhetsbild och ett samlat underlag för prioriteringar och inriktning för kommunens arbete med barnkonventionen.

Föreläsare: Åsa Ekman, barnstrateg Jönköpings kommun, Karin Fagerholm, tematisk rådgivare Rädda Barnen och Cecilia Malm, Verksamhetsutvecklare Rädda Barnen