2h Workshop

Lokal: Fridolf Rhudin

Kl. 14.15 – 15.15

Workshop – Att vara barn i en stödgrupp

Åldersövergripande arbete
Övergripande

Föreläsare: Maja Björkman-Jones, Malmö Stad

Sammanfattning: Workshopen ger inblick i Malmö Stads arbete med stödgrupper för barn som lever i en familj med känslomässig sjukdom – psykisk ohälsa, beroende eller våld. Malmö stad har arbetat med stödgrupper sedan 1993 då den första gruppen startades av Jette Boberg. Under workshopen kommer vi ge en kort presentation om arbetet med stödgrupper, för att sedan genom lek och kreativitet låta deltagarna testa barnens utvalda favoriter ur materialet.

Beskrivning: Vi, samordnare Annika Davidsson och stödgruppsledare Maja Björkman-Jones, skulle vilja hålla i en workshop där deltagarna får testa på hur det är att vara barn i en stödgrupp. Stödgrupperna vi arbetar med riktar sig till barn som lever med en känslomässig sjukdom i sin familj – psykisk ohälsa, beroende eller våld i familjen. Stödgruppernas syfte är att tillgodose barnets rättigheter när föräldern har svårigheter och vi arbetar för att säkerställa att barnet blir en rättighetsbärare istället för en problembärare. Vi hoppas att workshopen kan inspirera, ge nya insikter och ny kunskap till alla oss som möter barn i våra arbeten.

I familjer där det förekommer psykisk ohälsa, beroendeproblematik eller hot och våld är det vanligt att föräldrarnas problem tar mycket plats och barnens känslor kommer i skymundan. Det är vanligt att barn i dessa familjer tror att de är ensamma om sina upplevelser. De tar också ofta på sig skulden för det som händer i familjen. Det är en riskfaktor för barnet att växa upp i en familj med en känslomässig sjukdom. Stödgrupperna tar utgångspunkt i barnkonventionen och arbetar för att säkerställa att barnets rätt till liv och utveckling tillgodoses, samt att barnet får adekvat information och får möjlighet att ställa frågor och göra sin röst hörd (BK artikel 2, 3, 6, 12). Genom att barnet får gå i stödgrupp (biståndslöst eller som insats genom Socialtjänsten) gör man förälderns svårighet talbar, barnet får möjlighet att genom lek och kreativitet lära sig om känslor, känslomässiga sjukdomar och känslomässiga försvar. Barnet blir på så sätt medveten om sina egna känslor och behov, får uppleva att vara i ett sammanhang med andra barn i liknande livssituation, samt får en stärkt självkänsla och medvetenhet kring vad som sker i vardagen. Gruppernas syfte är att stärka barnen så att de kan sätta ord på sina känslor, be om hjälp när det behövs och lära sig göra hälsosamma val för sig själva. Grupperna riktar sig till barn i åldern 7-18 år men vi har även anpassade grupper för yngre barn, Kroppsbaserad Kreativ Verksamhet. 

Hur?
Genom mycket lek och kreativitet kommer deltagarna få känna på hur det är att vara ett barn i stödgrupp. Vi kommer ge en kort presentation om stödgruppsarbetet i Malmö Stad, för att sedan låta deltagarna testa barnens utvalda favoriter ur materialet.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Årets tema är själva grundstenen i arbetet med stödgrupper för barn, att barnet ska få stöd utifrån sin rätt till att leva och utvecklas, att få information om sin livssituation och erbjudas möjlighet att uttrycka åsikter och ställa frågor, för att på så sätt bli en rättighetsbärare istället för en problembärare. Workshopen kommer knyta an speciellt till artikel 3, 6 och 12.