2f

Lokal: Sola Kongressal

Kl. 14.15 – 14.45

Förstå familjen – Att möta föräldrar med egen funktionsnedsättning

0-6 år
Barn till förälder med en funktionsnedsättning

Föreläsare: Maria Melin, Myndigheten för delaktighet och Kristin Eliasson, Västra Götalands regionen

Sammanfattning: Ett föräldraskap med funktionsnedsättning kan innebära särskilda utmaningar och hinder. Myndigheten för delaktighet ser att föräldrar med funktionsnedsättning mer sällan får stödinsatser de behöver. Här presenteras kunskap om föräldragruppen samt ett nationellt kunskapsstöd Förstå familjen – Att möta föräldrar med kognitiva svårigheter. Kunskapsstödet riktar sig till professionella som träffar föräldrar. Kunskapsstödet innehåller konkreta tips och ökar möjligheterna för alla barn till en trygg uppväxt och en god och jämlik hälsa.

Beskrivning: Att vara förälder är alltid en utmaning, men ett föräldraskap med egen funktionsnedsättning kan innebära särskilda utmaningar och hinder, som föräldrar som lever utan funktionsnedsättning inte upplever. Ett föräldraskap med kognitiva funktionsnedsättningar är dessutom ett föräldraskap ofta förknippat med behov av anpassat stöd. Myndigheten för delaktighet ser i sitt arbete att föräldrar med egen funktionsnedsättning mer sällan än andra föräldrar får de stödinsatser de har behov av.

Det är viktigt att alla yrkesverksamma som kommer i kontakt med föräldrar med kognitiva svårigheter kan känna igen hur kognitiva svårigheter kan yttra sig i vardagslivet och hur de kan påverka föräldraförmågan. För att barn till föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar ska ha samma möjligheter, är det också centralt att yrkesverksamma har kunskap, metoder och arbetssätt som bidrar till att utveckla och stärka förälderns föräldraförmåga.

Föreläsningen syftar till att presentera kunskap kring denna föräldragrupp samt vilken kunskap, åtgärder och insatser som krävs för att de ska kunna uppnå en fullgod föräldraförmåga. Föreläsningen kommer att utgå från materialet Förstå familjen, som är ett nytt nationellt kunskapsstöd om att möta föräldrar som lever med olika kognitiva svårigheter. Kunskapsstödet riktar sig till professionella som träffar blivande föräldrar under graviditeten och föräldrar som har barn upp till sex år. Målet är att alla familjer i Sverige ska känna sig välkomna och trygga när de besöker verksamheter som är till för dem. Föräldrar ska ges jämlika förutsättningar att ta till sig information, insatser och stöd på bästa sätt. Det ökar möjligheterna för att alla barn ska få en trygg uppväxt och en god och jämlik hälsa. Kunskapsstödet innehåller även konkreta tips och förslag på hur verksamheter kan göra för att på bästa sätt möta föräldrar med kognitiva svårigheter.

Förstå familjen har tagits fram av Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen och finansieras av Länsstyrelsen och Myndigheten för delaktighet. SUF-kunskapscentrum i Region Uppsala har varit med och bidragit med erfarenheter och kompetens.

Föreläsningen kommer att genomföras i samverkan med någon av de aktörer som nämns ovan.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Den här föreläsningen utgår från följande artiklar i barnkonventionen; artikel 5 om föräldrars ledning, artikel 6 om rätt till utveckling, artikel 18 om föräldrars ansvar, artikel 19 om att … skyddas mot vanvård och försumlig behandling samt i förlängningen också artikel 9 om barns rätt att inte skiljas från sina föräldrar (om samhällsaktörernas ansvar för att se till att föräldrar har allt det stöd de behöver för ett fullgott föräldraskap).

Föreläsningen knyter direkt an till årets tema. MFD och andra aktörer har upprepade gånger sett att föräldrar som lever med egen funktionsnedsättning i lägre utsträckning får tillgång till det stöd de behöver från olika samhällsaktörer. Det gäller i hög grad föräldrar som lever med kognitiva funktionsnedsättning (Se MFD:s rapporter Barn och unga mitt i en pandemi (2021); MFD Att förebygga och bekämpa våld mot personer med funktionsnedsättning (2023) mfl.

Kl. 14.45 – 15.15

Stödgruppsverksamhet för föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn – erfarenheter från Tierps kommun

7-12 år
Barn till förälder med en funktionsnedsättning

Föreläsare: Ann Nilsson Tierps kommun, Familjestödsenheten och Sandra Melander Region Uppsala, SUF-Kunskapscentrum

Sammanfattning: Stödgrupper för föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn är en viktig insats för barns rätt till jämlik hälsa och utveckling. Dessa familjer lever ofta med komplex problematik och stora behov. Stödet behöver anpassas utifrån familjernas förutsättningar och situation.

Cafégruppsverksamhet för dessa familjer och stödgrupper för barnen har under många år erbjudits i Tierps kommun. Insatsen ger barnen ökad förståelse om föräldrarnas kognitiva svårigheter, motverkar isolering och fångar upp behov.

Beskrivning: Att erbjuda stödgrupper för barn vars föräldrar har kognitiva svårigheter är en viktig stödinsats för barns rätt till jämlik hälsa och utveckling. Bevarande av barngrupperna har hög prioritet i Tierps kommun. Barngrupper har erbjudits sedan 2006, först i projektform och därefter inom den egna verksamheten under förutsättning att det funnits tillräckligt underlag för att starta grupp. Familjecentralens roll som stödjande och inkluderade för alla föräldrar och barn, har varit en viktig bas som mötesplats. Därefter har anpassningar för att möta behov hos föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn beaktats i utformningen av stöd.

För att möjliggöra stödgrupper för barnen erbjuds anpassad cafégruppsverksamhet för hela familjen med syfte att bryta isolering och bygga förtroendefulla relationer till familjebehandlare. Många föräldrar behöver mer stöd än cafégruppsverksamheten men dessa träffar utgör en grund för stöd i föräldraskapet. När relation och trygghet etablerats så kan även barns deltagande i barngrupperna aktualiseras med föräldrarna.

Barngruppernas övergripande syfte är att erbjuda positiv samvaro men även att stärka barnens skyddsfaktorer och möta deras behov. En viktig del av programmet är att medvetengöra barnen om deras eget värde, prata om gränser och rättigheter. Barnen har rätt till information om bland annat sina förälders funktionsnedsättning. Det är en förutsättning för att kunna göra sin situation mer begriplig och utveckla känsla av sammanhang.

Grupperna är åldersindelade med en förskolegrupp för de minsta och ett skolbarnsprogram för de äldre barnen (7-12 år). Genom lek, samtal, rollspel och övningar arbetar gruppen med olika teman. Barnen får möjlighet att ställa frågor och dela erfarenheter samt söka stöd hos de vuxna med sådant som är svårt.

Denna föreläsning ger kunskap om stödgruppernas utformning och hur man kan göra för att starta upp egna grupper. Föreläsningen synliggör betydelsen av cafégruppsverksamhet och barngrupper där tankar och reflektioner från föräldrar och barn som deltagit i cafégruppsverksamheten delas. Utvärderingar från deltagande barn och föräldrar visar att insatserna står för trygghet och kontinuitet över tid där barns behov och mående kan följas upp. Det ökar skyddsfaktorer och minskar riskfaktorer i ofta sårbara familjer med komplex problematik.

Föreläsningen ger även en bredare bild av sårbarhetsfaktorer som finns på gruppnivå utöver de påfrestningar som de kognitiva svårigheterna innebär i familjelivet, såsom begränsande sociala nätverk, fattigdom, psykisk ohälsa. Likaså belyses betydelsen av tillgång till anpassade insatser och vad det gör för skillnad för barn och föräldrars mående, liksom vad tidiga insatser möjliggör och hur stöd genom samverkan är av största vikt.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barn och föräldrar behöver gemenskap och trygga stödjande relationer i vardagen. När föräldrarna mår bra ges bättre förutsättningar för att föräldraskapet ska fungera bra. När barn blir sedda och får begriplighet utifrån vad kognitiva svårigheter hos deras föräldrar kan innebära så kan skam och skuld avlastas. Det är förenligt med artikel 6 – barns rätt till utveckling med syfte att främja hälsa och förhindra att problem uppstår eller förvärras.