2d

Lokal: Alfred Nobel

Kl. 14.15 – 14.45

Pusselbiten Lek och aktivitet – en rättighet för barn i skyddat boende

Åldersövergripande arbete
Barn på skyddade boenden

Föreläsare: Josefine Paulsen, leg. Psykolog, Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling

Sammanfattning: Under två år, 2021-2022, samarbetade Rädda Barnen, Stiftelsen Allmänna barnhuset, Barnafrid vid Linköpings universitet, Marie Cederschiöld högskola samt Göteborgs stadsmission i det EU-finansierade projektet Efter Våldet – Rättigheter för barn i skyddat boende. En arbetsmodell med olika delar (pusselbitar) togs fram. Syftet var att stärka rätten till skydd, stöd och delaktighet för barn som upplevt våld i hemmet under och efter tiden i skyddat boende. Rädda Barnen bidrog med två pusselbitar där lek och aktivitet var en del och där volontärer inom Rädda Barnen anordnade strukturerade aktiviteter för barnen på de skyddade boenden som deltog i projektet. Insatsen gav fin effekt på flera olika sätt.
Beskrivning: Barn som bor på skyddat boende har ofta begränsad möjlighet till fritidsaktiviteter. Genom att erbjuda lek och aktiviteter på ett strukturerat sätt av utbildade volontärer, får barnen möjlighet till en meningsfull fritid i enlighet med barnkonventionen. Fokus med insatsen är att öka barnens välmående och återhämtning genom att skapa positiva upplevelser i en annars svår vardag. Det syftar också till att motverka passivitet och isolering, samt möjliggör att barnen får tillgång till fler trygga vuxna, positiva förebilder, och värdefulla erfarenheter av positivt samspel där barnet får vara i fokus.

Under föreläsningen kommer du att få höra mer om hur boendepersonal upplevde att pusselbiten lek och aktivitet var till hjälp för barnen och mammorna, varför den är viktig utifrån olika aspekter samt hur skyddade boenden kan utveckla denna del.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barn som bor på skyddat boende har ofta begränsad möjlighet till fritidsaktiviteter. Genom att erbjuda lek och aktiviteter på ett strukturerat sätt av utbildade volontärer, får barnen möjlighet till en meningsfull fritid i enlighet med barnkonventionen.

Kl. 14.45 – 15.15

Pusselbiten Information och delaktighet – en rättighet för barn i skyddat boende

Åldersövergripande arbete
Barn på skyddade boenden

Föreläsare: Åsa Lundström Mattsson och Bonnie Friedh, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Sammanfattning: I projektet Efter våldet – Rättigheter för barn i skyddat boende togs en modell fram med fem pusselbitar. Den pusselbit som beskrivs under seminariet är BRA-samtal, en modell som kan användas när barn 7-18 år kommer till ett skyddat boende med sin mamma och handlar om barnets rätt till information och delaktighet. Med hjälp av konkreta samtalsverktyg ska barnet få möjlighet att uttrycka sina behov, utan att vuxna sätter agendan.

Beskrivning: Under två år 2021-2022, samarbetade Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Rädda barnen, Barnafrid vid Linköpings universitet, Marie Cederschiöld högskola samt Göteborgs stadsmission i projektet Efter våldet – Rättigheter för barn i skyddat boende. En arbetsmodell med pusselbitar från alla samarbetsparter togs fram. Syftet var att stärka rätten till skydd, stöd och delaktighet för barn som upplevt våld i hemmet under och efter tid i skyddat boende. Den pusselbit som Stiftelsen Allmänna Barnhuset bidrog med var modellen BRA-samtal. Barn som kommer till ett skyddat boende behöver få möjlighet att vara delaktiga genom att få svar på sina frågor och uttrycka sina tankar om situationen. BRA-samtal är en modell utvecklad av Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att hjälpa personal i hur de kan gå tillväga när de pratar med barn 7-18 år om deras behov av information och stöd när en förälder har någon form av sjukdom eller annan svårighet. Utbildningen och de samtalsverktyg som ingår i modellen har därefter anpassats för barn som kommer till ett skyddat boende med sin mamma.

Hur BRA-samtal fungerar i skyddat boende har även följts i en pilotstudie (Eriksson & Lagerlöf 2023). Under seminariet ges exempel på hur modellen anpassats till skyddat boende, vad pilotstudien visat och hur BRA-samtal kan fungera som ett komplement till samtal om våld.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Flera av artiklarna i barnkonventionen är aktuella för barn i skyddat boende. I informationsbroschyr till barn och föräldrar i samband med BRA-samtal har vi sammanfattat artiklarna 2, 3, 6, 12, 19, 24, 28, 31, så här:

  • Rätt att veta
  • Rätt att få hjälp
  • Rätt att må bra
  • Rätt till skola, fritid och vila
  • Rätt att säga vad du tycker och bli lyssnad på