1h

Lokal: Fridolf Rhudin

Kl. 13.00 – 14.00

När yngre barn är delaktiga – vilja, våga & genomföra ett projekt tillsammans med barn 3-11 år

0-6 år
Övergripande

Föreläsare: Janina Fryckholm, Åsa Lundström Mattsson och Bonnie Friedh, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Sammanfattning: Stiftelsen Allmänna Barnhuset har i ett Arvsfondsprojekt tagit fram kommunikationsverktyg för barn 3-6 år när de är anhöriga inom ramen för utvecklingsarbetet BRA, Barns Rätt som Anhöriga. Vi berättar om vägen fram till verktyget och samarbetet med barn på en förskola och barn med egna erfarenheter av anhörigskap. Kom och ta del av lärdomar och fallgropar under projektets gång, se resultatet och prata barns delaktighet med oss!

Beskrivning: Stiftelsen Allmänna Barnhuset har sedan 2011 drivit utvecklingsarbetet BRA, Barns Rätt som Anhöriga och tagit fram samtalsmodellen BRA-samtal som riktar sig till barn 7-18 år. BRA-samtal är en rättighetsbaserad modell som syftar till att barnet själv ska få uttrycka sitt behov av information och stöd när hen är anhörig. Nov 2019- nov 2023 genomförde Stiftelsen Allmänna Barnhuset ett Arvsfondsfinansierat projekt för att utveckla modellen för barn 3-6 år.

I det fyraåriag projektet involverades barn på en förskola, samt referensgrupper med barn via Ersta Vändpunkten och Randiga Huset. Tillsammans med barnen genomförde vi olika utforskande aktiviteter för att hitta fram till det kommunikationsverktyg som skulle bli slutresultatet.

I arbetet utgick vi från en teoretisk grund kring barns aktörskap, barnkonventionen, egenmakt och makthierarkier, vilket var värdefulla utgångspunkter att ha med oss i planeringen av upplägget. Under projektet tog vi del av barnens erfarenheter och kunskaper och fick en mängd lärdomar under vägens gång – både av barnen, och om att involvera barn i projekt.

Under seminariet ger vi konkreta exempel från möten med barn: hur vi gått tillväga, varför vi planerat som vi gjort, och hur interaktionen mellan oss och några av barnen sett ut under de många träffar vi genomförde. Vi visar också det som blev resultatet, ett kommunikationsverktyg som består av flera olika delar och en samtalsserie om fyra träffar med olika teman. Vi kommer även att ge exempel på hur dialogen med barnen gjort avtryck på slutresultatet, till exempel varför det blev en kanin som ”maskot”

Under 2024 testas kommunikationsverktyget och kommer efter det att modifieras ytterligare utifrån pilotens resultat, där barnens synpunkter fortsatt blir en viktig nyckel i det pågående utvecklingsarbetet.

Föreläsningen är tänkt att fungera som en inspiration och en kunskapsbank för andra som är intresserade av eller planerar för att involvera barn, mer än som informanter, i projekt och utvecklingsarbeten. Det kommer att finnas gott om tid att ställa frågor och föra dialog med oss under seminariet.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: I projektet har barn varit involverade och bidragit med sina erfarenheter, i enlighet med artikel 12. Därtill syftar BRA-samtal till att verka för barnets bästa (artikel 3), med utgångspunkt i barnets rätt att själv uttrycka sig om sin situation och sina behov (artikel 12). Att vara anhörig kan påverka barnets utveckling (artikel 6) negativt, om vi inte minskar riskfaktorer och ökar skyddsfaktorer – ytterligare en central del i BRA-samtal.