1g Jämlika uppväxtvillkor för familjehemsplacerade och anhöriga barn!

Skolfam och BRA-samtal – två modeller som ger verktyg för att ta tillvarata barnets rättigheter.

Under seminariet presenteras Skolfam och BRA-samtal. Det är två modeller som är unika i sitt slag för att främja jämlika uppväxtvillkor för barn som är i risk. Bägge modellerna har följts av forskare och har prövats i flera kommuner och regioner runt om i Sverige.

Skolfam, Skolsatsning i familjehemsvården, är en förebyggande arbetsmodell för att stärka skolresultat för barn i familjehem. Idén bakom Skolfam är att ett team (psykolog, specialpedagog och socialsekreterare) kartlägger barnets individuella styrkor och kunskapsluckor för att sedan i samverkan med barnet, familjehemmet och skolan maximera chanserna för barnet att lyckas i skolan.

BRA-samtal är en modell för att säkerställa att anhöriga barn får komma till tals och få sina rättigheter tillgodosedda. När en förälder är allvarligt sjuk, har en funktionsnedsättning eller ett beroende/missbruk berörs även barnen. BRA-samtal är ett verktyg till hjälp för personal i hur de kan prata med barn 7-18 år så att de får möjlighet att uttrycka sitt behov av information och stöd.

Föreläsare: Åsa Lundström Mattsson, projektledare för BRA-samtal och Monica Achá Sonesson, nationell samordnare Skolfam, båda från Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Lokal: Skomakaren