Barnrättsdagarna 2024 kommer fokusera på barns rättigheter när föräldrar har olika former av svårigheter

Varje barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden och att ha goda uppväxtvillkor. Det är många barn som växer upp med föräldrar eller andra vuxna som har ett missbruk, en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada eller som avlider.

På Barnrättsdagarna 2024 kommer vi titta särskilt på barns rättigheter när föräldrar har svårigheter och vad det innebär för samhället i stort. Vi kommer lyfta det förebyggande arbetet, tidiga insatser, risk- & skyddsfaktorer, lärande exempel, barnets bästa, rätt till delaktighet och hur barnet ska bli sin egen rättighetsbärare. Vi kommer presentera forskning och metoder som kan appliceras på den dagliga verksamheten.

Registerstudier visar att barn som växer upp under sådana förhållanden löper en ökad risk för eget missbruk, fysisk eller psykisk ohälsa. Det gäller även när en förälder har utsatt barnet eller någon annan närstående för våld. På Barnrättsdagarna inkluderar vi även barn till kriminella, barn i familjer i ekonomisk utsatthet, barn till frihetsberövade och barn på skyddade boenden.

I vardagen kan det innebära begränsade möjligheter för barnen, så som att man inte kan delta i fritidsaktiviteter. Barn som är anhöriga känner ofta skuld, skam och oro för familjens ekonomiska situation då en förälder till exempel är långvarigt sjukskriven. Det finns också barn som tar ett stort omsorgsansvar i sin familj.

Läs mer om temat här