Hållbara liv för barn – utmaningar och möjligheter

Vad innebär ett hållbart liv för ett barn? Hur ser barns vardag ut 2019 och deras möjligheter att själva komma till tals och påverka sina egna liv?

Bris årsrapport kommer att handla om uppväxtvillkor i förändring, och hur vi skapar hållbara uppväxtvillkor för barn. Målsättningen är att ge rekommendationer för mer välfungerande strukturer i barns liv som dels främjar barns rätt till liv och utveckling. En del är att diskutera hur samhället på bästa sätt kan stötta barn och stärka deras motståndskraft. En annan del är barns möjlighet att komma till tals och påverka sina egna liv.

Bris årsrapport som släpps i mars 2020 kommer att handla om uppväxtvillkor i förändring, och behandla frågeställningen om hur vi skapar hållbara uppväxtvillkor för barn. Den kommer behandla teman som barns vardag i familjen, skolan och på fritiden, barns liv i en mer globaliserad värld där barn behöver förhålla sig till världens problem i realtid, och ett mer polariserat samhälle präglat av individualisering, segregation och ökande klyftor.

Bris årsrapporter bygger på barns kontakter med Bris och det de berättar om sina liv, samt på forskning och myndighetsrapporter. I mötet mellan det barn berättar för Bris och vad forskning visar så uppnås en relevans på en samhällsnivå samtidigt som det enskilda barnet synliggörs. På det sättet skapas både en bredd och ett djup i de ämnen som tas upp.

Bris rapporter och barns samtal till Bris visar att det råder stora ojämlikheter mellan barn som växer upp i Sverige idag, både vad gäller socioekonomiska skillnader, geografiska skillnader, kön, etnicitet, med mera. I årsrapporten för 2018 målar Bris en bild av uppväxtvillkoren för barn och unga idag, med målsättningen att ge rekommendationer på systemnivå för att skapa mer välfungerande strukturer i barns liv som dels främjar barns rätt till liv och utveckling. En del i detta är att diskutera hur samhället på bästa sätt kan stötta barn och stärka deras motståndskraft.

En central del i rapporten kommer att vara kopplingen till barnkonventionen som från den 1 januari 2020 kommer vara gällande lag i Sverige.Kartläggningar av hur Sverige idag lever upp till barnkonventionen visar att de stora bristerna finns just på implementeringsnivå. Alltför ofta saknas medvetenhet, metoder och tydliga strukturer för att göra kvalificerade bedömningar av barnets bästa, och för att låta barn komma till tals i frågor som rör dem själva. Det är allvarligt, eftersom det är omöjligt att i praktiken leva upp till barnkonventionen utan att involvera barn och göra dem delaktiga.

På föreläsningen kommer Bris nya årsrapport presenteras, och Bris kommer ge en beskrivning av barns uppväxtvillkor och hur det påverkar rätten till liv och utveckling, med fokus på hur vi skapar förutsättningar för hållbara liv för barn idag.