5f Våld i förskola och skola

Lokal: Harry Nyqvist

Kl. 13:00 – 13:30

Fysiskt våld i skolan

Åldersövergripande
Fysiskt våld

Föreläsare: Magnus Loftsson, Friends;
Maja Sjögren och Astrid Othelius, Elevernas riksförbund

Sammanfattning: Friends frågade 1657 skolbarn mellan 9–18 år om de utsatts för våld i skolan. 7 % har någon gång under de senaste 12 månaderna blivit utsatta för slag, sparkar eller annat våld i skolan, som ledde till att den drabbade blev tvungen att uppsöka sjuksköterska, läkare eller tandläkare. Skolan är elevernas arbetsmiljö. Skolplikten gör att det är särskilt viktigt att säkra elevers rätt till en arbetsmiljö fri från våld.

Beskrivning: Skolan är elevernas arbetsmiljö. I skolan likställs ofta brott med mindre konflikter och elevers upplevelser och integritet förminskas. Friends undersökning visar att sju procent av eleverna har i skolan utsatts för så allvarligt våld av de behövt söka vård. Termen ”hotspots” används ofta för att beskriva osäkra platser. Det syftar på platser eller miljöer där människor känner sig mer utsatta, eller där incidenter är vanligare. I skolan vet eleverna oftast var negativa saker kan förekomma och undviker därför ofta dessa platser. Forskarna Katja Gillander Gådin och Nan Stein använder termen ”hostile environments”. Konceptet är ett sätt att beskriva skolans sociala miljö (skolans kultur) när känslan av otrygghet har blivit så allvarlig att det påverkar individernas förmåga att känna sig trygga eller att delta fullt ut. Hostile environments inkluderar platser där någon själv kanske inte har blivit utsatt, men har hört det något kan inträffa, eller av någon annan anledning tror att det finns risk för utsatthet för till exempel våld. Hur påverkas eleverna av att vistas en arbetsmiljö där inte bara risken för psykiskt och verbalt våld är stor, utan även allvarligt fysiskt våld? Hur förebyggs våld och hostile environments? Skolplikten gör att det är särskilt viktigt att säkra elevers rätt till en arbetsmiljö fri från våld.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Enligt barnkonventionen är det staten och alla vuxna som har hand om barn som bär ansvaret för att barn ska skyddas mot alla former av våld. Det gäller i allra högsta grad i skolan. Oavsett om våldet är fysiskt, psykiskt, sexuellt eller handlar om omsorgssvikt, så riskerar den som utsätts, utsätter eller blir åskådare till våldet ett oacceptabelt lidande. Varje våldshandling är ett brott mot barns grundläggande rättigheter.

 

Kl. 13:30 – 14:00

Likarätt i förskola och skola

Åldersövergripande arbete
Kränkande behandling

Lisa Skiöld, Barnombudet i Uppsala län

Sammanfattning: Likarätt – praktiskt arbete med barnkonventionen inom förskola och skola. Med Likarätt kan personal, barn, elever och vårdnadshavare tillsammans arbeta med barnets rättigheter. Gratis och lätt att använda. För att motverka kränkningar och främja alla elevers lika rättigheter samt stärka vårdnadshavare i att stötta sina barn. Finns i fem moduler – en till personal, en till vårdnadshavare och tre olika till barn och elever, beroende på ålder och mognad.

Beskrivning: Likarätt tar ett brett och grundläggande grepp om frågor som berör främjande, förebyggande och åtgärdande arbete inom förskola och skola – och går även in på barnens hemmiljö. Syftet är att alla målgrupper ska ha en minsta gemensamma nämnare i språk och förståelse för att kunna samarbeta kring att alla barn ska känna sig trygga och utvecklas så mycket som möjligt.

Allt material finns tillgängligt via webben, med lättanvänt underlag för såväl barn och elever i olika åldrar och mognad, för personal och för vårdnadshavare.

Ämnen som berörs är:

• Barns rättigheter
• Lagar och styrdokument
• Arbeta främjande
• Framgångsfaktorer för förebyggande
• Diskrimineringsgrunder
• Normer
• Begrepp
• Åtgärda – internt och externt

Modulen som riktar sig till vårdnadshavare är en form av universellt föräldraskapsstöd. Förutom frågor om barnets rättigheter i förskola och skolan berörs också hemmiljön. Skolpersonalens anmälningsplikt samt socialtjänstens roll presenteras på ett positivt sätt. Där lyfts även barns grundläggande behov och förälderns ansvar att skapa rutiner för barnet, samt att det finns stöd att få från samhället. Den modulen finns förutom på svenska även på arabiska, persiska, somali och engelska. För elever finns ordlistor på samma språk att tillgå.

Sagt om utbildningen: ”Jag tror aldrig jag varit med om att få mig till handa ett sånt konkret, reellt givande, genomtänkt, relevant och lättarbetat material under alla mina år som rektor i förskolan!”

”Materialet för elever kan skapa bra diskussioner i klassrummet som sedan kan appliceras i verkligheten.”

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Likarätt konkretiserar barnets rättigheter i kontexten förskola/skola. I utbildningen får elever och barn lära sig om sina rättigheter, diskrimineringsgrunder och normkritik genom konkreta exempel, och föräldrar och skolpersonal får reflektera och lära sig mer om samma teman. Den kan vara en grund för att gemensamt arbeta mot kränkningar, mobbning, våld och tidig upptäckt för att ge stöd utifrån olika former av dysfunktionalitet i hemmet.