4h Workshop

Lokal: Fridolf Rhudin

Tid: 11:00 – 12:00

Workshop – En jämlik chans för alla barn i Sverige att klara skolan

Åldersövergripande arbete
Övergripande

Workshopledare: Isabella Kim Friends, Susan Stieger Petrusson Rädda Barnen och Julia Montelius Idrott utan gränser

Sammanfattning: År 2022 gick 18 000 elever i Sverige ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Barn i Sverige har idag ojämlika möjligheter att klara skolan och skolan brister i sitt kompensatoriska uppdrag. Vi står inför nya utmaningar som kräver att vi måste tänka nytt – tillsammans. Därför arbetar nu en rad civilsamhällesorganisationer tillsammans mot missionen att fram till 2030 halvera andelen elever som inte uppnår gymnasiebehörighet. Vill du vara med på resan?

Beskrivning: Att sakna gymnasiebehörighet är en riskfaktor för att senare i livet hamna i utanförskap och arbetslöshet, vilket leder till såväl personligt lidande som samhällsekonomiska förluster. Samhällsförlusten för en årskull som inte tar gymnasieexamen uppgår till 54 miljarder kronor.

Forskning visar att faktorer som påverkar ett barns förutsättningar att klara skolan är en god fysisk och psykisk hälsa, tillitsfulla relationer, en meningsfull fritid och vuxna som ger stöd och uppmuntrar. Alla barn har inte vårdnadshavare som kan ge stöd eller som har kapacitet att hjälpa till med läxor och ta barn till fritidsaktiviteter. Men alla barn går i skolan – som har ett kompensatoriskt uppdrag. Vi ser en möjlighet för civilsamhället att i större utsträckning än idag komplettera detta uppdrag. Vi har en situation där förekomsten av mobbning, våld och kränkningar i skolan har fördubblats de senaste 10 åren. Nedskärningarna inom skolan gör situationen än mer akut.

För att kunna ta oss an den utmaning det innebär för samhället att alla elever ska få jämlika förutsättningar att klara skolan behöver vi utforska nya sätt att arbeta på. Därför har flera civilsamhällesorganisationer gått samman och format en gemensam mission; att halvera andelen elever i Sverige som går ut skolan utan gymnasiebehörighet till 2030. Med stöd från Vinnova arbetar vi för att ta fram nya samverkan- och arbetsmodeller.

Civilsamhället bidrar i stor utsträckning med verksamhet som kompenserar eventuella brister ett barn upplever i hemmet och i skolan – genom att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter, studiestöd och socialt stöd där barn har tillgång till trygga vuxna. Men för att alla elever ska få en jämlik chans att klara grundskolan behöver aktörer från flera olika samhällssektorer arbeta tillsammans och långsiktigt. I denna satsning utvecklar vi och testar modeller för tvärsektoriella insatser där vi tillsammans arbetar mot den gemensamma missionen. Det långsiktiga målet är att bidra till en systemförändring där kompensatoriska insatser kopplat till en jämlik chans att klara skolan får ökad legitimitet och resurser.

Till denna workshop bjuder vi in aktörer från skola, civilsamhälle, kommuner, offentliga aktörer och näringsliv – för att tillsammans utforska hinder och möjligheter för samverkan samt dela framgångsfaktorer och goda exempel – för att alla barn i Sverige ska ha en jämlik chans att klara skolan.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Alla barn har rätt till utbildning och en trygg skolgång samt till fritid, lek och deltagande i det kulturella och konstnärliga livet. Men alla barn har inte vårdnadshavare med möjlighet och kapacitet att tillgodose dessa rättigheter. Vi arbetar även mot FN:s globala hållbarhetsmål och bidrar till Sveriges arbete mot artikel 4 – God utbildning för alla, artikel 10 – Minskad ojämlikhet och artikel 16 – Fredliga och inkluderande samhällen.