Rättigheter för barn i sorg efter förlust av en familjemedlem

Rakel Eklund, Randiga Huset

Varje dag förlorar ungefär nio minderåriga barn en förälder i Sverige. Barn i sorg har ökad risk för psykisk ohälsa många år efter förlusten, för att inte gå ut grundskolan med fullständiga betyg samt att själva dö i förtid. Föreläsningen kommer att innefatta kunskaper om barn i sorg med fokus på risker, konsekvenser och vad vuxna kan göra för att stödja dessa barn så att deras rättigheter enligt Barnkonventionen efterföljs.

En del förlorar sin förälder plötsligt, genom händelser så som olycka, självmord eller mord. För andra föregås förälderns död av en kortare eller längre sjukdomsperiod. Det finns inget statistiskt underlag för alla dom barn som upplevt en förlust av bonusföräldrar, syskon eller andra viktiga vuxna som till exempel mor-/farföräldrar. Tidigare forskning visar att barn i sorg har ökad risk för psykisk ohälsa många år efter förlusten, ibland in i vuxen ålder. Det kan vara depression, ångest, självskadebeteende eller andra riskbeteenden så som en ökad konsumtion av alkohol och droger, eller att hamna i kriminalitet. Vi vet också att barn som förlorat en förälder före 15 års ålder löper ungefär dubbelt så stort risk att inte gå ut grundskolan med fullständiga betyg för vidare studier, jämfört med barn som inte förlorat en förälder. Forskning visar också att förlust av en förälder är förknippad med en betydande ökning av risk för egen förtidig död. Ökad risk för förtidig död har också dokumenterats efter att barn förlorat en bror eller syster under barndomen.

Barn i sorg efter förlust av en familjemedlem innefattas av Barnkonventionens 4 grundläggande artiklar (2, 3, 6, 12), utöver dessa artiklar också framförallt artiklarna 17 (information), 18 (stöd till vårdnadshavare) och 24 (hälso- och sjukvård). Utöver detta har barn som förlorat en förälder, enligt Hälso- och sjukvårdslagen, rätt till information, råd och stöd. Forskning visar dock att vuxna, såväl hälso- och sjukvårdspersonal som skolpersonal och föräldrar, har svårt att möta barn i sorg, och veta vilket stöd och vilken information som är lämplig att ge till barn om den uppkomna situationen.

Presentationen kommer därför innefatta grundläggande kunskaper om barn i sorg efter förlust av en familjemedlem, och kommer knyta an till artiklarna i Barnkonventionen (2, 3, 6, 12, 17, 18 och 24) samt Hälso- och sjukvårdslagen. Presentationen kommer ta upp vilka risker och konsekvenser dessa barn råkar ut för. Utöver detta kommer presentationen innehålla information om vilket stöd som finns för dessa barn idag med fokus på vad vi som vuxna kan göra rent praktiskt för att minska risker som psykisk ohälsa och svårigheter att klara av skolgången, och i stället förbättra tillvaron för dessa barn. Barn som de allra flesta av oss kommer att stöta på någon gång under livet.


Föreläsare