Barns behov ska styra – Om utvecklingsarbetet med tidiga och samordnade insatser (TSI)

Kjerstin Bergman, Socialstyrelsen, Ebba Silfverstolpe Agardh, Skolverket och deltagare från Bjuvs utvecklingsarbete

Barn som riskerar en ogynnsam utveckling ska fångas upp i tid och få bra stöd. Verksamheterna runt barn måste samordna sig bättre. Skolverket och Socialstyrelsen har i uppdrag att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vi stödjer 36 utvecklingsarbeten i landet som arbetar tidigt och samordnat, för att identifiera både framgångsfaktorer och hinder. Barn och föräldrar ska göras delaktiga i utvecklingsarbetet.

Flera rapporter, bland annat från tillsyn, har visat på brister i samverkan kring barn och unga och oklara ansvarsgränser mellan verksamheterna elevhälsa/skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Barn och föräldrar blir bollade mellan verksamheter och får vänta för länge på hjälp. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket i uppdrag att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan dessa verksamheter. I uppdraget ingår att lyfta fram goda exempel men också visa på juridiska och strukturella hinder. En viktig förflyttning är att se det förebyggande arbetet som en investering i barn och ungas framtid, inte som en utgiftspost som dras in på i tider av besparingar. Både barn och föräldrar behöver göras delaktiga i arbetet för att det ska göra skillnad på riktigt. I satsningen ingår 36 utvecklingsarbeten från hela landet.

Under föreläsningen presenterar vi hur Skolverket och Socialstyrelsen stödjer utvecklingen. Dessutom deltar ett av utvecklingsarbetena ”Bjuvs barns bästa” och berättar om sitt arbete. Ett viktigt fokus för vår diskussion är hur barn och föräldrar involveras i arbete.

Anknytning till artikel 6: Utvecklingsarbetet tar avstamp i barns utveckling, utifrån en helhetssyn på barn. Barn behöver stöd i skola, på sin fritid och i hemmet för att utvecklas väl.  Verksamheter runt barn måste jobba samordnat och kan inte jobba i stuprör. Det tidiga och förebyggande perspektivet är viktigt, för att förhindra en ogynnsam utveckling.