5c

Lokal: Alfred Nobel

Kl. 13:00 – 13:30

ME-WE-modellen – unga omsorgsgivare

Åldersövergripande arbete
Övergripande

Föreläsare: Johanna Miranda Sköld, Eva Nordqvist och Elizabeth Hanson, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Linnéuniversitetet.

Cirka tre fjärdedelar av barn som anhöriga är också unga omsorgsgivare. Flera av dessa riskerar sämre psykisk hälsa än övriga barn, socialt utanförskap, sämre skolresultat och avhopp från utbildningar samt färre möjligheter på arbetsmarknaden i vuxen ålder. Det är således av vikt att stödja dessa unga omsorgsgivare så att de har möjlighet att utvecklas på ett sätt som främjar deras hälsa och utveckling.

ME-WE var ett forskningsprojekt, med stöd av EU, som pågick mellan 2018 och 2021 i sex europeiska länder. Det koordinerades av Linnéuniversitetet och Nka. Projektet utmynnade bland annat i ME-WE-modellen för unga omsorgsgivare. Modellen har utvecklats, testats och utvärderats tillsammans med unga omsorgsgivare och yrkesverksamma. Det är en förebyggande psykosocial och psykoedukativ insats för unga omsorgsgivare mellan 15 och 17 år och har utvecklats i syfte att stärka dessa ungdomars motståndskraft, förbättra deras psykiska hälsa och välbefinnande samt motverka negativ påverkan av miljömässiga faktorer.

ME-WE-modellen består av gruppträffar, där ungdomarna bland annat får möjlighet att undersöka vad de själva behöver för att må bra och vad som är viktigt för dem i livet. De får också tillfälle att träffa andra ungdomar i liknande situation.

Resultat visar att ME-WE- modellen har potential att bidra till unga omsorgsgivares välbefinnande och att stärka deras motståndskraft. Den bidrar till att ge ungdomarna bättre självförtroende samt verktyg för att kunna påverka sin situation. Utvärderingsresultat pekar även på att ME-WE-modellen haft en positiv inverkan på deltagarnas skolnärvaro och skolresultat.

Utifrån erfarenheter från ME-WE projektet har Nka initierat och startat ett nytt forskningsprojekt rörande yngre barn som är unga omsorgsgivare, kallat Young-Kin. Detta då barn redan i tidig ålder kan ha ett stort omsorgsansvar. Projektet syftar till att visa på livsvillkoren för barn som anhöriga mellan 12-15 år och inverkan på deras psykiska välbefinnande. Det ingår också att utveckla en förebyggande psykosocial insats för denna yngre målgrupp, baserad på ME-WE-modellen. Unga omsorgsgivare kommer även här få göra sin röst hörd i utvecklandet av insatsen.

Framtagandet av ME-WE-modellen är ett steg i att främja unga omsorgsgivares hälsa och utveckling, enligt artikel 6. Genom att undersöka vad som är viktigt i livet ökar ungdomarnas möjlighet till en meningsfull fritid, enligt artikel 31. Utvärderingsresultat av ME-WE-modellen visar på en positiv inverkan på deltagarnas skolresultat. Att få möjlighet att kunna fullfölja sin skolgång i grundskolan, och möjlighet till att vidareutbilda sig, ligger i linje med artikel 28.

Framtagandet av ME-WE-modellen är ett steg i att främja unga omsorgsgivares hälsa och utveckling, i enlighet med artikel 6. Genom att undersöka vad som är viktigt i livet ökar ungdomarnas möjlighet till en meningsfull fritid, i enlighet med artikel 31. Utvärderingsresultat av ME-WE-modellen visar på en positiv inverkan på deltagarnas skolresultat. Att få möjlighet att fullfölja sin skolgång i grundskolan, och möjlighet till vidareutbildning, ligger i linje med artikel 28.

 

Kl. 13:30-14:00

Tandhälsa och tandvårdsbehov hos placerade barn

Föreläsare: Tita Kirkinen, Folktandvården, Region Värmland

Hälsoproblem är överrepresenterade hos placerade barn. Det finns bland annat brister i vaccinationsskydd och uppföljning av barnets fysiska och psykiska hälsa. Att tillgodose samhällsvårdade barns och ungas hälso- och sjukvård är sedan april 2017 reglerad i ”Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet”. I barnkonventionen är barns rätt till hälsa på likvärdiga villkor en grundläggande rättighet.

Syftet med denna registerbaserade kohortstudie var att jämföra tandhälsan och tandvårdsbehoven hos placerade barn med andra barn i Sverige, genom att länka data från olika register. Ett ytterligare syfte var att analysera om placerade barn fick fler tandhälsoundersökningar efter 2017, efter implementeringen av ”Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet”.

Metod: Vi identifierade en exponerad kohort av svenska barn, 0–19 år, som hade placerats någon gång under åren 2010-2018 (N=59 348), och en fem gånger större oexponerad kohort, matchad för ålder, kön och kommun (N=296 730). Registeruppgifter om tandhälsa, tandvård, socioekonomisk bakgrund och medicinska diagnoser hämtades från Socialstyrelsen, SCB och Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa).

Resultat: Under studieperioden fick placerade barn färre regelbundna tandundersökningar. Fler barn som placerades 2018 fick tandundersökningar jämfört med 2016, men detta var fortfarande lägre än för andelen kontroller. Placerade barn hade mer karies, fler utdragna tänder och fler akuta tandläkarbesök än barn som aldrig varit placerade.

Slutsats: Placerade barn har inte bara sämre tandhälsa än andra barn, de får också mindre stöd från tandvården. Det verkar som om samhället har misslyckats i sitt uppdrag att se till att placerade barn inte missgynnas när det gäller deras tandhälsa och tillgång till tandvård. Det finns därför ett akut behov av omprövning av riktlinjer, lagstiftning och organisationsmodeller för att tillhandahålla tandvård till placerade barn.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: I barnkonventionen är barns rätt till hälsa grundläggande. Alla barns rätt till hälso- och sjukvård ska säkerställas enligt artikel 24 och 25. Utifrån kunskapsläget är det uppenbart att placerade barn inte får den tandvård som de har rätt till enligt lag. Brist på effektiva rutiner riskerar att bidra till att denna mycket utsatta grupp av barn nekas möjlighet till hälsa och munhälsa på samma villkor som andra barn. När det gäller hälso- och sjukvård och tandvård är de betydligt missgynnade från början, vilket kan påverka deras allmänna hälsa negativt i många år framöver.