3b Våld i hemmet

Lokal: Solasalen

Kl. 09:35 – 10:05

Psykiskt våld – barns röster, erfarenheter och förändringsförslag

Åldersövergripande arbete

Psykiskt våld

Föreläsare: Linn Nordin och Anna Fannoun, Maskrosbarn

Sammanfattning: Varje barn har en rätt till en uppväxt fri från våld, men det är långt ifrån många barns verklighet idag. Välkommen till ett samtal om synliggörandet av det psykiska våldet. Under seminariet kommer Maskrosbarn att lyfta barns röster och erfarenheter av att bli utsatta för psykiskt våld av en vuxen i hemmet. Vi kommer även att diskutera vilka konkreta förändringar som behövs för att förverkliga barnets rätt till skydd.

Beskrivning: En mycket stor del av de barn och unga som Maskrosbarn möter vittnar om att de blivit utsatta för psykiskt våld. Maskrosbarns senaste rapport ”Jag tyckte jag bodde i helvetet” (2020) visade att 81 % av de tillfrågade barnen hade erfarenhet av att bli utsatta för psykiskt våld av en vuxen i hemmet. Samtidigt vittnar barnen om en frustration där de upplever att vuxna de möter normaliserar det psykiska våld de blivit utsatta för och att denna specifika typ av våld inte tas på lika stort allvar som fysiskt våld.

Syftet med Maskrosbarns seminarium är att synliggöra det psykiska våldet mot barn och att belysa denna specifika våldsform utifrån ett barnrättsperspektiv. Under seminariet kommer Maskrosbarn att diskutera vad psykiskt våld är och vilka konsekvenser det psykiska våldet kan medföra för barn. Maskrosbarn kommer sedan att lyfta barns röster och erfarenheter av att bli utsatta för psykiskt våld av en vuxen i hemmet för att få en djupare förståelse för barns upplevelser av psykiskt våld. Slutligen kommer Maskrosbarn, med utgångspunkt i barns egna förändringsförslag, diskutera vilka rättsliga utmaningar och möjligheter som finns framåt för att säkerställa barnets rätt till skydd mot psykiskt våld. Denna diskussion kommer beröra vilket skydd som finns idag och vilken rättsutveckling på det straffrättsliga området som är eftersträvansvärd utifrån ett barn- och barnrättsperspektiv.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Föreläsningen kommer starkt knyta an till barnkonventionen och årets tema då utgångspunkten är att utifrån barnkonventionens artikel 19 diskutera barns erfarenheter av psykiskt våld och förändringsförslag som kan bidra till förverkligandet av varje barns rätt till en uppväxt fri från psykiskt våld.

 

Kl. 10:05 – 10:35

Lyssna, tro på och våga agera! Hur kan ökad kunskap inom polisen bidra till att fler barn skyddas från våld i hemmet

Åldersövergripande arbete

Våld i hemmet

Föreläsare: Linn Englund1, Charlotta Pettersson2 och Ulrika Kvarnström2

1 Maskrosbarn
2Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen

Sammanfattning: Regeringen har flertalet satsningar för att stärka arbetet med våld i nära relationer och däribland våld mot barn. En av dem är utbildningssatsningar inom polisen kring särskilt utsatta brottsoffer där Maskrosbarn har bidragit genom att ta fram utbildningsmaterial som baseras på ungas egna erfarenheter och perspektiv på våld. Välkomna till ett seminarium kring hur samhället kan fånga upp, skydda och stötta barn som lever med våld i hemmet.

Beskrivning: Uppskattningsvis lever 200 000 barn i Sverige med våld i hemmet, en plats där barn ska vara som allra tryggast. Maskrosbarn har 17 års erfarenhet av att arbeta med och stötta dessa barn. Barnen beskriver hur de upplever att samhället många gånger sviker dem genom att inte se eller agera när de berättar vad de utsatts för.

Polisen har ett viktigt uppdrag i att se, uppmärksamma och agera då barn blir utsatta för våld i hemmet exempelvis genom att göra anmälningar till socialtjänsten vid oro för barn. Barn själva berättar att de vill att polisen ska vara närvarande, finnas i närområdet på ett positivt sätt och vara medmänskliga. En ungdom säger att; ”Gå in och prata med ungdomarna, visa att ni är en trygghet för samhället. Visa att ni finns där för att hjälpa, vi är inte farliga. Vi unga ska ta över efter er.”  

Välkomna till ett seminarium kring hur samhället kan fånga upp, skydda och stötta barn som lever med våld i hemmet. Maskrosbarn kommer att lyfta barnens egna röster kring vad de själva tycker är viktigast att förändra och hur de önskar att professionella ska bemöta och hjälpa dem. Polisen berättar om deras satsning kring särskilt utsatta brottsoffer och hur de arbetar med barn som blir utsatta för våld. Tillsammans diskuterar vi vad vi ser behövs framåt och hur polisen kan bli ännu bättre på att se, skydda och stötta våldsutsatta barn. Vi diskuterar både förändringar på det straffrättsliga området och statliga satsningar men även hur avgörande kunskapen hos de professionella samt deras bemötande kan vara för barnen.
Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Enligt artikel 19 har alla barn rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp. Polisen har ett viktigt uppdrag att uppmärksamma och agera för barn som blir utsatta för våld, för att de ska få det stöd och skydd de har rätt till.