3a Barn och unga i statlig institutionsvård

Lokal: Harry Nyqvist

Kl. 09:35 – 10:05

Vem ska tro på mig? Sexuella övergrepp mot barn i statlig tvångsvård

Åldersövergripande arbete

Sexuella övergrepp

Föreläsare: Maria Andersson Vogel1, Elin Wernquist2 och Joel Borgström3

1 Stockholms universitet
2 Barnrättsbyrån
3 World Childhood Foundation

Sammanfattning: Barn som är placerade på institution löper ökad risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp bland annat på grund av institutionernas slutna vårdmiljöer och brist på insyn.

Även i Sverige avslöjas regelbundet att våld och sexuella övergrepp förekommer på ungdomshemmen med Statens institutionsstyrelse (SiS) som huvudman. På det här seminariet presenteras en ny rapport som för första gången kartlagt förekomst och typ av sexuella övergrepp mot barn placerade på låsta institutioner.

Beskrivning: Barn och unga som placeras i statlig tvångsvård tillhör en av samhällets mest utsatta grupper inte bara på grund av de vårdbehov som föranleder placeringen utan också på grund av att de fråntas fri- och rättigheter då de placeras.  Ett grundläggande och absolut krav när barn och unga placeras i låsta miljöer är trygghet och skydd från våld och övergrepp. Trots detta har statliga utredningar, medieinslag, forskningsrapporter och individuella vittnesmål under lång tid påvisat förekomsten av sexuella övergrepp på de särskilda ungdomshemmen med Statens institutionsstyrelse (SiS) som huvudman. Utöver berättelser och vittnesmål finns en rad fällande domar där personal dömts för våldtäkt mot barn.

Decennier av forskning visar att barn som är placerade på institution löper ökad risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp, bland annat på grund av institutionernas stängda dörrar och brist på insyn. Placerade barn har dessutom inte alltid kunskap om sina rättigheter och saknar ofta möjligheter att klaga på våld, övergrepp och annan vanvård. Men trots återkommande avslöjanden om övergrepp saknas systematisk kunskap om hur ofta sexuellt våld mot unga förekommer vid de särskilda ungdomshemmen.

Ett första steg i arbetet för att säkerställa att barn får tillgång till sina rättigheter är att identifiera, definiera och uppmärksamma existerande kränkningar. På det här seminariet presenteras därför en ny rapport som för första gången kartlagt förekomst och typ av sexuella övergrepp på de svenska ungdomshemmen. Rapporten baseras på en sammanställning och analys av allmänna handlingar, kvalitativa intervjuer med tidigare placerade ungdomar/unga vuxna samt en rad expertkommentarer. Rapportens slutsatser presenteras av dr Maria Andersson Vogel och kommenteras av Childhoods Joel Borgström och Barnrättsbyråns Elin Wernquist.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barn placerade på SiS har i hög utsträckning erfarenheter av övergrepp sedan tidigare och är placerade för att de behöver ”särskilt noggrann tillsyn” (LVU § 12). De har rätt till ”särskilt skydd och bistånd från statens sida” (CRC art. 20) men blir inte sällan utsatta för ytterligare våld och övergrepp vilket illustrerar en rad allvarliga kränkningar enligt barnkonventionen (tex art. 19, 20, 25, 34, 39 m.fl.).

 

Kl. 10:05 – 10:35

Barn och ungas rätt till ett liv utan kriminalitet- SiS arbete med ungdomar som tillhör kriminella nätverk

Föreläsare: Catrine Kaunitz, verksamhetsexpert SiS ungdomsvård, tillsammans med SiS ungdomshem Klarälvsgården.

Sammanfattning

På SiS ungdomshem är hundratals pojkar tvångsplacerade enligt LVU på grund av allvarlig brottslighet eller avtjänar straff efter dom om sluten ungdomsvård. Inom ramen för ett regeringsuppdrag utvecklar SiS arbetet med att hitta och motivera potentiella avhoppare från kriminella nätverk. Föreläsningens fokus är att beskriva betydelsen av bemötande, relation och delaktighet när det gäller barn och ungdomar i behov av stöd och skydd för att kunna lämna en kriminell livsstil.

Beskrivning

I artikel 37 och 41 finns särskilda regler om frihetsberövande av barn. Enligt artiklarna får frihetsberövande av barn användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid. Barn som dömts för brott ska vidare behandlas humant och med respekt för människans inneboende värdighet på ett sätt som tar hänsyn till barnets ålder. Utöver de nu uppräknade bestämmelserna finns ytterligare några artiklar som särskilt förtjänar att nämnas i det här sammanhanget. Det rör sig bl.a. om artiklar som tydliggör alla barns rätt till utbildning (artikel 28), hälso- och sjukvård (artikel 24) samt rätten till vila och fritid (artikel 31).

På SiS ungdomshem är idag hundratals pojkar tvångsplacerade enligt LVU på grund av allvarlig kriminalitet eller avtjänar straff efter dom om sluten ungdomsvård. Många kommer från storstädernas särskilt utsatta områden och har en uppväxt präglad av våld och andra trauman. De flesta har svag skolförankring och eftersatta fysiska och psykiska vårdbehov. De är både offer för och utövare av allvarligt och ibland dödligt våld.

De negativa effekterna av frihetsberövande/inlåsning av barn och unga är kända och strategier för att minska de negativa effekterna är därför alltid mycket angelägna, vilket ställer stora krav på SiS när det gäller att utforma verksamheten. Det är SiS ansvar att hitta en vilja till förändring, motivation och alternativ till en kriminell livsstil. Om det ska vara möjligt krävs tillitsfulla relationer och att målgruppen inte avhumaniseras utan förmänskligas; att pojkar som utövar och faller offer för allvarligt och dödligt våld ses och förstås som rättighetsbärare.

Inom ramen för ett regeringsuppdrag utvecklar nu SiS arbetet med att hitta och motivera potentiella avhoppare från kriminella nätverk, vilket bokstavligen handlar om rätten till liv och utveckling. Processen kräver förutom satsningar inom säkerhetsområdet och det ordinarie arbetet med traumamedveten omsorg och motiverande samtal, ett nära samarbete i behandlingsteamen samt tillitsfulla relationer.  Rätten att vara delaktig och ha inflytande över hur insatserna utformas och genomförs i det enskilda fallet lägger grunden för förändring till ett liv utan kriminalitet.

Välkommen till ett seminarium med fokus på hur SiS arbetar med bemötande, relation och delaktighet för att motivera och stötta barn och ungdomar i behov av stöd och skydd för att lämna en kriminell livsstil.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema

Arbetet med att hitta och motivera potentiella avhoppare från kriminella miljöer handlar bokstavligen om rätten till liv och utveckling. Att pojkar som utövar och faller offer för allvarligt våld ses och förstås som rättighetsbärare lägger grunden för förändring till ett liv utan kriminalitet.