2b Sexuella övergrepp på nätet

Lokal: Erik Gustaf Geijer

Kl. 14:15 – 14:45

”Hela min skola har sett mig naken” – om exposekonton och dess konsekvenser

Åldersövergripande arbete
Våld mellan jämnåriga

Föreläsare: Sophie Josephson och Jonas Karlsson, ECPAT Sverige

Sammanfattning: I ECPATs undersökning Nude på nätet 2022, svarade 89% av barnen att de visste vad ett exposekonto är. På dessa konton sprider, ofta andra barn, exempelvis naket/sexualiserat material i syfte att kränka barnet på bilden. Kräkningarna sker ofta i en lokal kontext där bilderna publiceras tillsammans med personlig information om barnet, som namn, skola eller ort. Barnen drabbas ofta hårt och nya övergrepp sker som en följd fortsatt spridning.

Beskrivning: Exposekonton är sidor på internet eller konton på sociala medier där en stor del av materialet består av nakna eller sexuella bilder eller filmer som barn tagit på sig själva. Bilderna sprids sedan på exposekonton, ofta utan barnets samtycke, och där majoriteten av besökare och de som sprider själva är barn. Bilderna sprids ofta i barnets närhet och innehåller ofta personlig information om barnet som namn, vilken skola de går på och information om hur man hittar dem på sociala medier. Barnen som blir utsatta drabbas ofta väldigt hårt och utsätts ofta för nya, grova övergrepp som en följd av spridningen. Samtidigt upplever sällan de barn som deltar i kränkningen genom att besöka sidorna eller dela bilderna vidare att de gör sig medskyldiga till brott som ger stora konsekvenser för de drabbade. Trots att dessa sidor är vanliga och välkända bland barn är fenomenet i stor utsträckning okänt för vuxenvärlden.

I vår årliga undersökning ”Nude på nätet” beskriver offer vad som skedde efter att deras bilder spreds på exposekonton, men över tusen barn svarar också på frågor om sina erfarenheter av och känslor inför exposekonton. Det visar sig att en majoritet av barnen har besökt den typen av sidor och förklarar det med nyfikenhet, skvaller och kåthet. De berättar att algoritmer på sociala medier ibland rekommenderat dessa sidor till dem. De skriver också att de tror att andra besöker dem för att mobba, trakassera och förlöjliga andra barn. Offren beskriver att ”ha blivit exposad” ofta har inneburit ett lidande som kan pågå i flera års tid då bilderna fortsätter att spridas även om det ursprungliga kontot stängts ner. De berättar också att vuxenvärlden ofta förvärrar upplevelsen genom att skambelägga dem och att samhället sällan har något stöd att erbjuda.

Tillsammans med fokusgrupper av barn har vi analyserat materialet och försökt förstå vilken roll fenomenet spelar i barns liv idag. Tillsammans med barnen har vi också försökt förstå hur det vore möjligt att komma till rätta med problemet och minska lockelsen för barn att gå in på exposekonton.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barn ska skyddas från alla former av våld, däribland sexuella övergrepp. När barns nakenbilder sprids utan samtycke, på exempelvis exposekonton, upplever barnen att de blir utsatta för visuella sexuella övergrepp. Barnen upplever också ofta tjat, våld, hot och trakasserier som en följd av att deras bilder spridits. Våldet och lidandet kan pågå i flera år då bilderna ofta fortsätter att spridas utom barnets kontroll.

 

Kl. 14:45 – 15:15

Uppsökande arbete online – för att stötta barn och unga utsatta för sexuell exploatering

Åldersgrupp: 13-18
Övergrepp på nätet

Föreläsare: Hanna Melin, Alltid Sedd

Sammanfattning: Barnkonventionen förpliktigar att skydda barn från alla former av sexuellt utnyttjande och övergrepp. Sexuell exploatering tar ofta startskott online vilket innebär att trygga vuxna behövs på de sidor där barn och unga blir utsatta för sexuella övergrepp. Föreningen Alltid Sedd föreläser om det uppsökande arbete som görs på internet för att stödja de som har sex mot ersättning, använder sex som självskada eller är utsatta för annan sexuell exploatering.

Beskrivning: Barnrättskommittén uppmanar till ytterligare ansträngningar i Sverige för att eliminera förekomsten av sexuellt utnyttjande av barn. Samtidigt påvisar studien Unga, sex och internet efter #Metoo en ökning av sexuella övergrepp mot barn på nätet, där många känner sig pressade eller tvingade till att ha sex online. Den fortgående barnprostitutionen och barnpornografin är ytterligare något kommittén uttrycker oro över. Trots att lagen är tydlig när det kommer till brott om sexuell exploatering/posering av barn, så är det ingen tvekan om att det uppsökande arbetet på internet behövs.

Bakom skärmarna där vuxna personer tar kontakt, pressar, utnyttjar och köper sexuella tjänster gömmer sig ofta barn och unga med tidigare trauman och ett dåligt mående. Många har fått tilliten till vuxenvärlden urholkad. Rädslan att bli dåligt bemött, skambelagd eller uppläxad gör att det svåra blir ännu svårare att prata om.

Så länge barn och unga bli groomade, erbjudna köp av sexuella tjänster, har sex mot ersättning eller sex i syfte att skada sig själva – behöver det finnas trygga vuxna som lyssnar och inte dömer. Genom att istället etablera närvaro på de sajter där den sexuella exploateringen sker signalerar vi att vi som vuxna finns där för att lyssna och stötta.

Föreläsningen fokuserar delvis på varför uppsökande arbete behövs på nätet, den metod föreningen Alltid Sedd använder och hur gränser inte sällan förskjuts från sugardating eller att sälja bilder – till att sluta med att ha sex mot ersättning i självskadande syfte. Vidare fokuseras på hur vi kan bemöta och prata med de barn och unga som befinner sig i någon form av sexuell exploatering.

Visionen om en uppväxt fri från våld kräver ett stopp av de sexualbrott som begås av vuxna mot barn. Parallellt behöver vuxenvärlden ta ansvar, hinna ikapp och fånga upp utsatta i tid. Vi måste vara där barn och unga är.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barnkonventionens artikel 34 tydliggör skyldigheten att skydda barn mot alla former av sexuellt utnyttjande och övergrepp. Vidare berörs även det fakultativa protokollet om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi. Att Sverige inte lever upp till dessa förpliktelser kräver nytänkande och nya metoder, som det uppsökande arbete som bedrivs av Alltid Sedd. Genom att sprida information om hur och varför uppsökande arbete behövs kommer fler barn och unga kunna få hjälp.