2b Barns rätt i rättsliga sammanhang

Barns rätt till krisstöd vid upplevt våld. Många barn i Sverige har upplevt våld i hemmet. Studier har visat att dessa barn tenderar att utveckla PTSD i högre utsträckning än barn som utsätts för andra trauman. Barnahus i mellersta Skåne har utvecklat en modell för att kunna erbjuda krisstöd till dessa barn i ett akut skede.

Sexuella övergrepp mot förskolebarn: Barns rätt att komma till utryck i rättsliga sammanhang. Våra studier visar bland annat att barnets trovärdighet kan påverkas av de känslouttryck barnet visar i förhören, samt att de höga krav som ställs barns utsagor kan innebära att de värderas på samma sätt som en vuxens utsaga.

Föreläsare: Fredrik Saglind, Socionom och Carina Kristiansson, Behandlare, Barnahus i mellersta Skåne och Emelie Ernberg, doktorand i psykologi, Göteborgs universitet.

Lokal: Kongresshallen