1g Artikel 12 i praktiken – så här kan man inkludera barn och unga i kommuner, landsting/regioner och ideella organisationer.

På det här seminariet får man ta del av hur man i praktiken kan leva upp till barnkonventionens krav på barns och ungas rätt att bli hörda och hur deras åsikter kan tas om hand.

  • Expertgrupp: barn – BRIS kommer att berätta om hur de arbetat med att utveckla en modell för barns inflytande och delaktighet som kallas Expertgrupp: barn. En grundbult i modellen är inkludering, ambitionen att nå en så stor bredd av barn som möjligt. Även de barn som inte är så vana att ta plats eller som av andra anledningar inte tar på sig uppdrag som rådgivare, får en möjlighet att vara med och påverka.
  • Ungdomsdialog i kommunpolitiken – Västerås stad har tagit fram ungdomsdialogmodell som går ut på att alla ska få rätt förutsättningar att komma till tals. Ungdomsdialogmodellen svarar på frågan om hur kommunen arbetar med att göra ungas röster hörda i den kommunala politiken. Varför ska man lyssna på barn? Hur lyssnar man?
  • Stärka barnrätts- och ungdomsperspektivet med Lupp och ”unga direkt” – Barnombudsmannen och MUCF kommer att berätta om hur kvalitativa- (unga direkt) och kvantitativa metoder (LUPP) kan komplettera varandra för att ge barn och unga möjlighet att komma till tals.

 

Föreläsare:

Marie Angsell, sakkunnig på Bris och projektledare för Expertgrupp: barn

Kenneth Ljung, utredare, Barnombudsmannen

Anna Bohman Enmalm, projektledare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF

Jens Vennerström och Maria Reisten, Samordnare Ungdomsdialog, Västerås stad

Lokal: Kongresshallen