1e Sexuella övergrepp och sexuell exploatering

Lokal: Erik Gustaf Geijer

”Alla tittade men ingen såg” – Barns berättelser om kommersiell sexuell exploatering

Åldersövergripande arbete
Sexuella övergrepp

Föreläsare: Kajsa Rietz, generalsekreterare Novahuset

Sammanfattning: Hur kan vi förebygga kommersiell sexuell exploatering? Vad krävs för att identifiera utsatta? Hur ser stödet för barnen ut, och vilket stöd är det som egentligen behövs?

Det är några av frågorna som kommer behandlas under OKSE:s seminarium. Du som deltar kommer få verktyg för att upptäcka barn som utsätts för kommersiell sexuell exploatering, bemöta barnen på bästa sätt och stötta utsatta barn i deras läkning.

Beskrivning: I årskurs nio och på gymnasiet finns ungefär en elev i varje klass som varit utsatt för sexuella handlingar mot ersättning, det som vi kallar för kommersiell sexuell exploatering. Av rapporter och barns egna berättelser framgår att det här är en målgrupp som inte får sina rättigheter tillgodosedda. Det var också anledningen till att Child10, Novahuset och Ellencentret instiftade funktionen Ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn (OKSE). OKSE:s uppdrag är att granska Sveriges arbete mot kommersiell sexuell exploatering av barn, rapportera om målgruppens behov och samla och samordna de satsningar som görs på området.

I juni 2022 släppte OKSE en omfattande rapport om barns erfarenheter av stöd- och rättsprocessen vid utsatthet för exploatering. Genom intervjuer med utsatta, en genomgång av tidigare forskning och litteratur, en kartläggning av rättsväsendet och en genomgång av ett urval av domar undersökte OKSE hur situationen för utsatta barn ser ut idag.

Under seminariet kommer deltagarna att få ta del av resultaten från rapporten. Hur kan vi förebygga kommersiell sexuell exploatering? Vad krävs för att identifiera utsatta? Vilken roll spelar internet? Hur ser stödet för barnen ut, och vilket stöd skulle behövas för att möta målgruppens behov?

Det är några av de frågor som föreläsningen kommer besvara. Du som deltar kommer få verktyg för att identifiera, bemöta och stötta utsatta barn som du möter i ditt yrke.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Föreläsningen anknyter till Barnkonventionens artikel 34 om barns skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

 

Kl. 13:30 – 14:00

Det gäller en av fyra – Om barn och ungas utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering

Åldersövergripande arbete
Sexuella övergrepp

Föreläsare: Åsa Landberg1, 2 Carl Göran Svedin2 
1
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
2 Marie Cederschiöld högskola

Sammanfattning: Vi presenterar resultaten från den fjärde nationella studien på området ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering. Ett representativt urval av 3 282 gymnasieelever har fått svara på frågor om sina erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuell exploatering under uppväxten. I studien uppgav var fjärde elev att de utsatts för någon form av sexuellt övergrepp. Sist undersökningen genomfördes 2014 var det var femte elev.

Beskrivning: För att förebygga övergrepp och för att tillgodose barns behov av skydd, stöd och rehabilitering är det viktigt att känna till hur vanligt det är med sexuella övergrepp, hur övergreppen sett ut, vilka förövarna är och vilka barn som utsätts. Samtidigt är sexuella övergrepp mot barn ett svårfångat fenomen, det är till sin karaktär något som är tabubelagt och som ofta hålls hemligt. Många gånger är det bara det barn som blivit utsatt och förövaren som känner till vad som hänt.

Vi kommer att presentera resultaten från den fjärde nationella studien på området ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering. Ett representativt urval av drygt 3 000 gymnasieelever har fått svara på frågor om sina erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuell exploatering under uppväxten. Resultaten bygger på vad eleverna själva har valt att berätta. Undersökningen har genomförts av forskare från Marie Cederschiöld högskola på uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och har finansierats av regeringen.

I studien uppgav var fjärde elev att de någon gång under sin uppväxt utsatts för någon form av sexuellt övergrepp. Sist undersökningen genomfördes 2014 var det var femte elev. Flickor var betydligt mer utsatta än pojkar, drygt var tredje flicka uppger att hon varit utsatt för övergrepp under sin uppväxt. En rad andra försämringar oroar också. Självskadebeteenden och psykisk ohälsa har ökat. Det är tydligt att försämringarna främst drabbat flickor.

Undersökningen visar också att få av de som utsatts kommer i kontakt med professionella och att långt ifrån alla är nöjda med de professionella kontakter de haft. Samtidigt är det fler som önskar att de berättat tidigare än som ångrar att de berättat.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Seminariet knyter främst an till artikel 19 (Barnets rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare) samt til artikel 39 (Barnets rätt till rehabilitering och social återanpassning).