1a Stödfunktioner och systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld

Lokal: Magnus Eriksson

Kl. 13:00 – 13:30

Så skapar du ett systematiserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Åldersövergripande arbete

Våld i hemmet

Sammanfattning: Barn är särskilt sårbara och i synnerhet när de utsätts eller upplever våld i hemmet. Därför behöver utsatta barn upptäckas och skyddas från våldet. Kommunen är ålagd att arbeta förebyggande samt tillsammans med regionen ge stöd till föräldrar för att motverka våldet.

Seminariets fokus är hur samhällets stödfunktioner kan systematisera arbetet kring hedersrelaterat våld och förtryck. Detta för att förebygga att barn och unga ska utsättas för våld i olika former under sin uppväxt. Genom att stärka föräldrarnas kunskaper om ett jämställt föräldraskap, om barnets hälsa och utveckling, rätt att själva få välja kompisar, intressen och partner samt visa på hur en som förälder kan vägleda och sätta gränser utan att begränsa kan barnen få en tryggare uppväxt. Våra gäster kommer att berätta om hur de arbetar systematiskt med detta i sina kommuner. Anneli Holmgren, socionom och processtödjare för Bygga Broar i barn och skolförvaltningen Lunds kommun samt Marianne Gabrielsson, bitr. enhetschef för enheten för förebyggande föräldraskapsstöd i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Beskrivning: Enligt barnkonventionen har föräldrar huvudansvaret för barnets omvårdnad, uppfostran och utveckling för att barnet ska få sina behov tillgodosedda. En förälder som ser sig själv som kompetent och har verktyg för att stärka sitt barn i dennes hälsa och utveckling är en central skyddsfaktor för barnet. Det förutsätter dock att föräldern har kunskap om barnets rättigheter. Barnet ska ses som en rättighetsbärare med rätt till skydd och stöd samt att bli bemött med värdighet och respekt.

För att kunna stärka barnets rättigheter ser regeringen att stöd i föräldraskapet är en grundläggande förutsättning. I Nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd anger regeringen att föräldraskapsstöd ska utgå från barnkonventionens princip om barnets bästa. I arbetet med stöd till föräldrar är det därför betydelsefullt att informera om barnets rättigheter och det ansvar som föräldrar har att tillgodose att barnet får sina rättigheter tillgodosedda och en uppväxt fri från våld.

240 000 personer lever under hedersförtryck i Sverige, främst barn och ungdomar enligt docent Astrid Schlytter. En enkätundersökning bland niondeklassare i Malmö visar att 20% av dessa lever med begränsningar. Trots att föräldrar ofta blir informerade om barns rättigheter i föräldraskapsstödet så är vuxenperspektivet ofta rådande.

Seminariets fokus är hur samhällets stödfunktioner kan systematisera arbetet kring hedersrelaterat våld och förtryck. Detta för att förebygga att barn och unga ska utsättas för våld i olika former under sin uppväxt. Genom att stärka föräldrarnas kunskaper om ett jämställt föräldraskap, om barnets hälsa och utveckling, rätt att själva få välja kompisar, intressen och partner samt visa på hur en som förälder kan vägleda och sätta gränser utan att begränsa, kan barnen få en tryggare uppväxt.

MFoF har ett regeringsuppdrag att främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar inriktat på familjer i en hederskontext. För att barn och unga som lever i en hederskontext ska få en uppväxt fri från våld behöver föräldrarna tidigt få information och kunskap om vad våld är och alternativ till att använda våld. De inbjudna gästerna i vårt seminarie möter på olika sätt föräldrar och barn som lever i en hederskontext och de kommer berätta hur de systematiserat sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Under seminariet kommer vi prata kring artikel 19 och att barn är särskilt sårbara och i synnerhet när de utsätts för eller upplever våld i hemmet. Därför behöver utsatta barn upptäckas och skyddas från våldet. Kommunen är ålagd att arbeta förebyggande samt tillsammans med regionen ge stöd till föräldrar för att motverka våldet.

Under seminariet kommer vi också anknyta till artikel 5 och 18.

 

Kl. 13:30 – 14:00

Fri från våld – att förebygga hedersrelaterat våld i praktiken

13-18

Våldsförebyggande arbete

Föreläsare: Mitra Seif, Sara Arnesson och Linda Leveau, Kvinnojouren i Lund

Sammanfattning: Verksamheten Fri från våld riktar sig till unga nyanlända tjejer och ickebinära  som lever under hedersnormer. Verksamhetens syfte är att synliggöra och utmana normer om kön, makt, sexualitet och våld och bidra till ökad jämställdhet och minskning av våld. Under seminariet visar vi på lyckosamma metoder och våldsförebyggande arbete i idéburen sektor. Komplexa frågor berörs, såsom våld, migration, ungas utsatthet och begränsad frihet, allt med utgångspunkt i Barnkonventionen och antirasism.

Beskrivning: Seminariet presenterar Kvinnojouren Lunds projekt Fri från våld. Projektet har funnits sedan 2016 och har sedan dess haft omkring 200 deltagare. Arbetet drivs av anställd personal och volontärer och bygger både på de behov dessa identifierar och på deltagarnas egna önskemål om innehåll.

2021 sammanfattades arbetet så här långt i en rapport som belyser komplexiteten i arbetet mot hedersrelaterat våld samt de metoder som Fri från våld använder sig av och resultat av det arbetet. Under årens lopp har förändringar av verksamheten gjorts, men fokus har förblivit detsamma – att utifrån ett rättighetsperspektiv förebygga våld och främja jämställdhet. Vårt seminarium kommer ta avstamp i denna rapport och vi belyser alltså frågan kring hedersrelaterat våld både i teori och i praktik. Verksamhetens deltagare görs närvarande och delaktiga i seminariet, samtidigt som deras säkerhet värnas, genom en film med deras berättelser upplästa.

Fri från våld är en rättighetsbaserad verksamhet. Under seminariet kommer vi koppla våra arbetsmetoder till specifika artiklar i Barnkonventionen, 12, 16 och 19, med exempel på hur vi arbetar för att stärka deltagarna att bilda egna åsikter och använda sin egen röst, att genom ökad självständighet öka möjligheten att sätta gränser för sitt privatliv och att ge dem kunskap om vad våld är och bryta normaliseringen kring våld för att öka motståndskraften mot densamma.

Syftet är att:

  • Höja kunskapen om våld och benämna våld som våld
  • Utmana förgivettagna lojaliteter och hierarkier
  • Ifrågasätta våld som metod och diskutera alternativ till våld
  • Lyfta rätten att leva fri från våld som en människorättsfråga
  • Visa hur våldet i nära relationer hänger ihop med våldet i samhället
  • Utmana normer som oreflekterat kan möjliggöra våld som tex och machonormer
  • Främja jämställdhet

Detta syfte uppnår vi genom kreativa aktiviteter, kunskapshöjande och normutmanande insatser, gemenskapsfrämjande aktiviteter och stödinsatser. Under seminariet ger vi konkreta exempel på hur detta arbete ser ut. Insatserna bidrar till att deltagarna lättare kan hitta manövreringsutrymme som minskar våldet för sig själva och för andra och att basen för att våldet ska kunna ske urholkas. Stärkt självkänsla och egenmakt ökar också motståndskraften mot det psykiska våld som ofta är del av både hedersrelaterat våld och annat våld i nära relationer. Verksamhetens resultat räknas utifrån deltagarnas egna upplevelser av förändring i sina liv, förändring som ger dem fler möjligheter och större frihet från våld.

Projektet har vunnit två priser : Unizon 2017 för bästa idéer och 2021 Lunds kommuns integrations pris.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Fri från våld är en rättighetsbaserad verksamhet. Under seminariet kommer vi koppla våra arbetsmetoder till specifika artiklar i Barnkonventionen, 12, 16 och 19, med exempel på hur vi arbetar för att stärka deltagarna att bilda egna åsikter och använda sin egen röst, att genom ökad självständighet öka möjligheten att sätta gränser för sitt privatliv och att ge dem kunskap om vad våld är och bryta normaliseringen kring våld för att öka motståndskraften mot densamma.