Stöd vid avslag och återvändande för barn och deras föräldrar

Lokal: Lars Lerin

Åldersövergripande

Föreläsare: Mikaela Hagan och Kirsten Thelking, Svenska Röda Korset

Föreläsningen kommer att innehålla erfarenheter från vårt arbete med att stödja föräldrar som fått avslag på sin asylansökan och som lever med PTSD till följd av krig, tortyr och/eller flykt. Vi kommer även att dela med oss kunskap och erfarenheter från vårt arbete med barn och föräldrar i återvändandeprocessen.

Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Skellefteå har sedan flera år arbetat med barn som anhöriga till föräldrar som lider av PTSD till följd av krig, tortyr och/eller flykt. Barn som lever med föräldrar som är traumatiserade riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Även om barnet själv inte varit i direkt fara kan det utveckla liknande symtom som föräldrarna. Men många barn har även själv upplevt svåra händelser i sitt hemland och/eller under flykten. Familjerna vi kommer i kontakt med på Röda Korsets behandlingscenter befinner sig ofta i asylprocessen eller lever som papperslösa. Detta skapar en otrygg och oförutsägbar tillvaro för barnen och inte sällan tar barnen även ett stort ansvar för sina föräldrar, både praktiskt och emotionellt. Detta ökar risken för att barnen utvecklar psykisk ohälsa ytterligare.

På Röda Korsets behandlingscenter i Skellefteå erbjuder vi råd, stöd och information till våra patienters barn. Vi har även stödgrupper för föräldrarna. Röda Korset ger även råd och stöd till personer vid avslag och återvändande. Detta stöd består av att ge information och rådgivning om asylprocessen och de alternativ som finns vid ett avslag. Detta inkluderar även återvändande.

I olika projekt har Röda Korset arbetat med att samla in föräldrars och barns röster och erfarenheter av att leva med avslag i Sverige eller av att återvända. Vi har intervjuat barn i Sverige, Albanien, Kosovo och Irak. Det har framkommit att barn inte alltid involveras på ett adekvat sätt eller får den information som de har rätt till.  Vi har även arbetat med att utveckla insatser för föräldrar med fokus på att förstå sin asyl- och återvändandeprocess och hur de kan stötta sina barns rätt till information och delaktighet.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Seminariet tar avstamp i barnets rätt till delaktighet (Artikel 12). Vidare kommer vi även att beröra hur föräldrar kan stödja barnet i att få sina rättigheter tillgodosedda (artikel 5).