5g

Lokal: Harry Nyquist

Kl. 13:00 – 13:30

Ersta Vändpunkten – så påverkas barnen av att växa upp i en familj med beroende

Åldersövergripande
Barn till förälder med ett missbruk

Föreläsare: Madelein Cleve, Oskar Palmbäck och Jeanette Svensson, Ersta Vändpunkten

Välkommen till ett samtal om hur barnen påverkas och drabbas av att växa upp i en familj med beroende. Under seminariet kommer Ersta Vändpunkten lyfta vilket stöd som behövs och hur viktigt det är att ta barnens upplevelser på allvar samt hur vi gör barn delaktiga i frågor och beslut som rör dem.

Ersta Vändpunkten är en professionell mottagning för barn, unga, föräldrar och andra vuxna som lever i eller har vuxit upp i en familj med substansberoende/missbruk. Barn som lever i eller är uppvuxna i en familj med substansberoende/missbruk är en av samhällets stora riskgrupper för psykisk ohälsa som depression, ångestsyndrom, självmord och eget missbruk/beroende. Det innebär även en direkt påverkan på familjen med ökad risk för mobbning, medicinering och diagnosticering av barnen, samt risk för depression och utmattning hos den nyktra föräldern. Det ökar även signifikant risken för att utsättas för olika typer av våld. Det är därför oerhört viktigt att belysa hur det blir för barnen av att växa upp i en familj med substansberoende/missbruk. Det är lika viktigt att samhället kan erbjuda professionella insatser samt att det finns en men gärna flera mottagningar som anhöriga vet att de kan vända sig till och som är uppbyggd att möta deras behov, i den fas i livet där de befinner sig.

Syftet med Ersta Vändpunktens seminarium är att synliggöra hur det är att som barn växa upp i en familj med beroende. Under seminariet kommer Ersta Vändpunkten att
diskutera vad beroende är och vilka konsekvenser det får för barnen kortsiktigt och långsiktigt. Men också hur farlig platsen faktiskt kan vara. Ersta Vändpunkten kommer även dela med sig av hur vi arbetar med barn i vår verksamhet samt lyfta fram barnens egna röster och erfarenheter av att leva i en familj med beroende.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Föreläsningen kommer starkt knyta an till barnkonventionens flera olika artiklar och årets tema, då utgångspunkten för vårt arbete är att barn har rätt till en trygg uppväxt.

De artiklar som främst berörs och som är centrala i vårt arbete är:
– artikel 12 att barn har rätt uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet exempelvis vikten av att göra barn delaktiga i orosanmälningar och i de insatser de får/tar emot.
– artikel 19 att barn ska skyddas mot alla former av våld då risken för att utsättas för våld är väldigt mycket högre för barn som lever i en familj med beroende än de som inte gör det.
– artikel 24 att barn har rätt till bästa möjiga hälsa då risken för psykisk och fysisk ohälsa är markant högre hos barn som lever i/växer upp i en familj med beroende, än de som inte gör det.
– artikel 26 att barn har rätt till social trygghet ifall föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar tillräcklig resurser. Då en förälder som har ett beroende inte har förmågan att se, ta in och förstå vad det är barnet/barnen har för behov och önskemål.

Det knyter också an till artikel 33 att barn ska skyddas mot narkotika, då vi ser en påtagligt ökad risk för barn som lever i eller växer upp i en familj med beroende att utveckla ett eget beroende/missbruk samt att barnen vistas i farliga miljöer.

 

Kl. 13:30 – 14:00

Beardslees familjeintervention

Åldersövergripande arbete
Övergripande

Föreläsare: Anita Cederström, Svenska föreningen för Beardslees familjeintervention (Family Talk)

Föreläsningen om Beardslees familjeintervention (BFI) inleds med ett samhälleligt perspektiv. Huvuddelen av föreläsningen ägnas dock åt interventionens syfte och teoretiska utgångspunkter, hur interventionen går till, forskning om metoden samt hur utbildningen går till. Interventionen anknyter till flera av konventionens artiklar men främst till 5 och 12, som handlar om barns rätt att uttrycka sin mening och om att ge föräldrar stöd i att ge sina barn de bästa möjliga utvecklingsmöjligheterna.

Beardslees familjeintervention är den intervention i Sverige, som vänder sig till de familjer som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7§, som har mest forskningsstöd och borde därför i högre grad implementeras i både socialtjänst och i hälso- och sjukvård. Interventionen beskrivs med avseende på syfte och teoretiska utgångspunkter, hur den går till, om forskning om metoden samt hur utbildningen i metoden bedrivs. Interventionen är riskprevention som syftar till gynna barns utveckling trots att de har förälder med allvarliga svårigheter eller allvarlig sjukdom. Föräldrarna blir uppmärksammade på barnens perspektiv (artikel 12) och får stöd i hur de kan stödja skyddande faktorer och motverka risk hos barnen (artikel 5). Forskningen, både nationellt och internationellt, stödjer att interventionen fungerar väl.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Hur ämnet anknyter till Barnkonventionen har beskrivits ovan. Flera av artiklarna i Barnkonventionen är tillämpliga men föreläsningens tema anknyter främst till barns rätt att få säga sin mening när det gäller sin situation (artikel 12), i detta sammanhang, hur det har det i familjen, med sina syskon och kamrater, om det finns viktiga vuxna, om barnet har fritidsaktiviter som barnet gillar eller vill ha möjlighet att ha sådana m.m. Föräldrarna får stöd i hur de kan stödja sina barn (artikel 5) trots sina svårigheter.