5d Kriminella nätverk och radikalisering

Lokal: Solasalen

Kl. 13:00 – 13:30

Växa upp utan hat – att bemöta & förebygga radikalisering med ett barnrättsperspektiv

Åldersövergripande arbete
Våldsförebyggande arbete

Föreläsare: Fazeela Selberg Zaib, Suzanna Holmberg och Linn Lindström, Rädda Barnen

Sammanfattning: Rädda Barnen bjuder in till en föreläsning för att stärka barn- och barnrättsperspektivet i frågor om radikalisering och våldsbejakande extremism bland viktiga vuxna. Vi tar avstamp i de samtal med och om barn och unga Rädda Barnen haft i sin Orostelefon om radikalisering sedan 2017. Men även den samlade erfarenheten av att arbeta med frågan om radikalisering ur ett barn- och barnrättsperspektiv som kulminerat i lanseringen av vår nya vägledning för viktiga vuxna; Växa upp utan hat – att prata med barn och unga om extremism. För alla barns rätt att växa upp utan hat.

Beskrivning: För att förebygga hat och våldsbejakande extremism är det av vikt att barn känner sig lyssnade på och upplever att dom kan och får uttrycka sina åsikter och tankar, vilket stärks av artikel 13 i barnkonventionen. Att tysta radikala och extrema åsikter i samtal med barn kan leda till motsatt effekt. Det riskerar dessutom att ännu mer bidra till känslan av att inte bli förstådd, upplevelsen av utanförskap och föreställningar om ett vi (som äger sanningen) och ett dom (som inte har förstått någonting). Denna upplevelse riskerar att förstärka radikaliseringsprocessen.

Samtidigt måste vuxna vägleda, sätta gränser och skydda barn mot våld, vilket anges i Barnkonventionens 19:e artikel. Vuxna har ett ansvar att ge barn kunskap och verktyg att navigera i en värld där hat och våldsbejakande budskap förekommer. Men även att lära oss mer om skyddsfaktorer som är viktiga utifrån både det förebyggande arbetet och i det stödjande och behandlande arbetet.

I Rädda Barnens Orostelefon om radikalisering har vi sedan 2017 arbetat för att vuxna ska bli tryggare i sin förmåga att bemöta barn och unga som radikaliseras samt att stärka skyddsfaktorer hos dessa barn och ungdomar.

Med utgångspunkt i de samtal med och om barn och unga vi haft i vår Orostelefon genom åren samt den samlade erfarenheten av att arbeta med frågan om radikalisering ur ett barnrättsperspektiv bjuder Rädda Barnen in till en föreläsning för att stärka barn- och barnrättsperspektivet i frågor om radikalisering och våldsbejakande extremism bland viktiga vuxna. För alla barns rätt att växa upp utan hat.

För mer information om vårt arbete med Orostelefonen om radikalisering besök www.rb.se/vaxaupputanhat där du även kan ladda ner vår vägledning Växa upp utan hat – att prata med barn och unga om extremism.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: För att förebygga hat och våldsbejakande extremism är det av vikt att barn känner sig lyssnade på och upplever att dom kan och får uttrycka sina åsikter och tankar, vilket stärks av artikel 13 i barnkonventionen. Att tysta radikala och extrema åsikter i samtal med barn kan leda till motsatt effekt. Samtidigt måste vuxna vägleda, sätta gränser och skydda barn mot våld, vilket anges i Barnkonventionens 19:e artikel.

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 13:30 – 14:00

Barns rätt till föräldrar med koll!

Åldersövergripande arbete
Våldsförebyggande arbete

Föreläsare: Hanna Löfstrand, Hanna Qvist, Erikshjälpen Framtidsverkstad;
Mannie Gustavsson och Saafa Alsawah, Motala kommun

Sammanfattning: I områden där barn och unga riskerar att rekryteras till kriminella nätverk och segregationen ökar är det av största vikt att lyfta föräldrarnas betydelse och erbjuda olika typer av föräldrastöd. Barn och unga behöver stärkta och trygga föräldrar som i sin tur kan stötta barnet att få sina rättigheter tillgodosedda. För att lyckas med detta behöver vi bryta stuprörstänk och hitta plattformar för konstruktiv och prestigelös samverkan.

Beskrivning: Motala är en 1 av 32 kommuner med särskilt utsatta områden. I kommunen finns tre områden med socioekonomiska utmaningar där långtidsarbetslöshet och försörjningsstöd är vanligare än i andra områden. Det finns en politisk vilja att minska segregationen i Motala kommun och som ett led i processen upprättades en överenskommelse mellan Motala kommun och Erikshjälpen Framtidsverkstad 2020 gällande insatser i en av stadsdelarna med stora utmaningar. Samarbetet syftar till att öka föräldrarnas möjligheter att nå egenförsörjning, öka känslan av delaktighet och tillit – detta för att kunna vara goda förebilder för sina barn och ge dem möjlighet till en trygg uppväxt. Målgrupperna för insatserna är i första hand barn, ungdomar och deras föräldrar. Erikshjälpen Framtidsverkstad och integrationsledare i Motala kommun har bland annat mött föräldrar, i huvudsak mammor, i området.

I aktiviteterna som erbjuds skapas relationer och aktörerna kan snappa upp vad föräldrarna själva uttrycker för behov utifrån både föräldraroll, integration mm och sedan utforma uppföljande aktiviteter utifrån detta. Som en av de aktiva områdesambassadörerna uttryckte det vid ett tillfälle på språkcaféet i området ”Underskatta aldrig en kanelbulle och en kopp kaffe, då händer det grejer”.

Som ett exempel har man sett en snabb ökning av deltagande mammor med barn när språkcaféet, Framtidsfika, startade i området. Framtidsfika som öppnar upp möjligheterna för ökad integration, kunskapsspridning och delaktighet på många olika sätt – och det är bara ett exempel på vad man varit med och möjliggjort utifrån den samverkan som skapats mellan Erikshjälpen Framtidsverkstad och Motala kommun.

I seminariet kommer lyftas hur samarbetet sett ut, vilka utmaningar och framgångsfaktorer man upplevt för att ge ett gott exempel på hur samverkan mellan kommun och civilsamhälle kan möjliggöra inkludering och integration på ett bra sätt. I seminariet kommer även röster från området att lyftas.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: I seminariet vill vi peka på vikten av att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap för att de ska kunna ge sitt barn den omvårdnad de behöver och stötta dem i att få sina rättigheter uppfyllda (artikel5). Det är av stor vikt att föräldrar har möjlighet till egen försörjning för att uppfylla artikel 27 och också öka möjligheterna för barn att skyddas både mot våld, övergrepp och narkotika (artiklar 19 och 33).