5b

Lokal: Sola Kongressal

13:00 – 13:30

Att försöka skapa balans mitt i Knaset! Ungdomars erfarenhet av att växa upp med föräldrar med psykisk ohälsa.

13-18
Barn till förälder med en psykisk sjukdom

Föreläsare: Knas Hemmas ambassadörer

Föreläsningen utforskar barns och ungdomars situation som växer upp i en familj med en eller båda föräldrar som lider av psykisk ohälsa. Knas Hemmas ambassadörer kommer att beskriva det ansvar och lojalitet, oro, stress som uppstår för barn och ungdomar ur ett anhörigperspektivet. Om du därtill själv blir placerad finns oftast inte det stöd i att bearbeta din egen situation samt förälderns mående när du inte längre bor kvar hemma.

Att vara barn och anhörig till en förälder med psykisk ohälsa samtidigt som man blir placerad är en komplex och utmanande situation. Barn och ungdomar står inför en rad svårigheter som kan påverka deras välbefinnande och utveckling. Situationen kan påverka barns och ungas fysiska, känslomässiga och sociala välbefinnande. Det är viktigt att erkänna deras behov för att kunna erbjuda stöd och resurser.

En av de främsta problemen är den osäkerhet och instabilitet som kan uppstå i hemmet. Förälderns psykiska ohälsa kan leda till oregelbundna och oförutsägbara beteenden, vilket skapar en osäker miljö för barnet. Det kan vara svårt för barnet att veta vad de kan förvänta sig och hur de ska hantera situationen. Ungdomen kan också känna sig ansvarigt för förälderns välbefinnande och försöka ta på sig en vuxenroll för att hjälpa till. Detta kan leda till en stor börda och stress för barnet, som inte har de nödvändiga resurserna eller kunskapen för att hantera förälderns psykiska hälsa på ett adekvat sätt.

Den psykiska ohälsan hos föräldern kan också påverka barnets egen mentala hälsa. Barnet kan uppleva ångest, depression eller andra psykiska problem som en följd av den stress och oro som uppstår i hemmet. Dessa problem kan påverka deras skolprestationer, sociala relationer och allmänna livskvalitet.

En annan utmaning är den sociala stigmatiseringen och bristen på förståelse från omgivningen. Barnet kan möta fördomar, missförstånd och bristande stöd från vänner, skolkamrater och samhället i stort. Detta kan leda till känslor av isolering och ensamhet för barnet. Det är också viktigt att notera att barnet kan vara i riskzonen för att själv utveckla psykisk ohälsa senare i livet.

Sammanfattningsvis är problematiken med att vara barn som anhörig till föräldrar med psykisk ohälsa mycket komplex och påverkar barnets välbefinnande och utveckling på flera sätt. Det är viktigt att erbjuda stöd, resurser och förståelse för dessa barn för att hjälpa dem att hantera de utmaningar de möter och främja deras välbefinnande.

–Hur skapar man då balans i två olika miljöer, mitt i Knaset?

Knas Hemmas ambassadörer kommer att beskriva detta genom livsberättelser samt ge tips och råd på vad vuxna och professionen kan ta med sig i mötet med placerade barn och ungdomar.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: En viktig artikel i barnkonventionen är artikel 3, som betonar att barnets bästa alltid ska vara av högsta prioritet.
Det är avgörande att barnets rätt till stabilitet och kontinuitet beaktas för att skapa en trygg miljö för deras uppväxt.
Artikel 9 i barnkonventionen fastställer barnets rätt till familjeliv. Det är viktigt att barnets relation till sina föräldrar bevaras och främjas även under placeringen i familjehem. För att skydda barnen från övergrepp och försummelse, som kan vara en följd av den psykiska ohälsan hos föräldern, är artikel 19 i barnkonventionen av stor betydelse.

Kl.  13:30 – 14:00

Hur kan vi arbeta för att nå killar med stöd?

13-18
Övergripande

Föreläsare: Johan Nikula, Organisationen MÄN/Killar.se

Alla barn och unga har rätt till stöd (Barnkonventionen kap 26). Vilka som faktiskt söker stöd skiljer sig dock åt. Killar söker i lägre utsträckning stöd än andra barn och unga. I Killar.se:s verksamhet ser vi att begränsande maskulinitetsnormer försvårar för killar att söka stöd och hjälp. Vi måste arbeta aktivt för att nå målgruppen, dels genom riktade insatser, dels genom ett genusmedvetet förhållningssätt och bemötande.

Alla barn och unga har rätt till stöd (Barnkonventionen kap 26). Vilka som faktiskt söker stöd skiljer sig dock åt. I den nationella ungdomsenkäten från MUCF 2021 så stod det klart att det är 2-3 ggr vanligare att tjejer söker stöd utanför familjen, jämfört med killar. Där stod det också klart att det är mindre vanligt att killar upplever att de har någon att vända sig till (84%), jämfört med tjejer (94%). Vi behöver arbeta aktivt för att nå alla barn och unga utifrån vetskapen om att långt ifrån alla nås av stödet – bland annat gruppen killar.

Risken för att bli utsatt för våld ökar ifall ens föräldrar eller andra viktiga vuxna i ens närhet har problem med exempelvis psykisk ohälsa eller missbruk. Rapporten Våld mot barn (2022) visar att 54 % av de elever som levt med en vuxen som haft något problem med missbruk, psykisk sjukdom och/eller kriminalitet blivit utsatta för sexuella övergrepp, jämfört med 22 % av de som inte har gjort det. Enligt kapitel 19 i Barnkonventionen ska ”Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.”. Med vetskap om att barn som lever med personer med ovan nämnda problematik är särskilt utsatta, behöver vi arbeta aktivt för att nå alla barn – inklusive killar som i lägre utsträckning söker stöd.

Killar.se erbjuder olika former av stöd till alla som identifierar sig som killar mellan 10-25 år. Vi har omkring 6000 samtal om året med killar om ämnen såsom psykisk ohälsa, familjerelationer och våld. Våra stödsökande vittnar om bristande stöd och omsorg från den egna familjen, skola och vård. Vi ser att begränsande killnormer bidrar till föreställningar om att killar ska klara sig själva. I vår verksamhet blir det tydligt att idéer om att killar ska bita ihop och vara starka höjer tröskeln för att söka stöd och hjälp, även om ens utsatthet är hög.

I den här föreläsningen pratar vi om behovet av riktade insatser till killar som en viktig del i att möta dem tidigt med lättillgängligt stöd. Vi pratar även om killars erfarenheter av att vara närstående till en vuxen med svårigheter, utifrån exempel från vår stödverksamhet. Vi pratar dessutom om vikten av ett medvetet perspektiv vad gäller begränsande genusnormer och hur vi kan använda oss av det i bemötande.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Enligt kapitel 26 i Barnkonventionen har alla barn och unga har rätt till stöd. Vilka som faktiskt söker stöd skiljer sig dock åt. I den nationella ungdomsenkäten från MUCF 2021 så stod det klart att det är 2-3 ggr vanligare att tjejer söker stöd utanför familjen, jämfört med killar. I den här föreläsningen pratar vi därför om behovet av riktade insatser till killar som en viktig del i att möta dem tidigt med lättillgängligt stöd.