4d Motverka våld i unga parrelationer

Lokal: Lars

Kl. 11:00 – 12:00

Våld i ungas parrelationer – med fokus på ungas berättelser om utsatthet och önskemål om åtgärder

Åldersgrupp: 13-18

Våld i parrelation

Föreläsare: Monika Karlsson, utredare, Brottsförebyggande rådet

Sammanfattning: Med utgångspunkt i en rapport om våld i ungas parrelationer publicerad 2021 vill Brottsförebyggande rådet i denna presentation särskilt lyfta ungas berättelser om utsatthet för våld i parrelation, deras tankar om stödbehov, och deras önskemål om åtgärder mot våldet. Intervjuer med unga brottsutsatta har varit en viktig del i framtagandet av rapporten. I presentationen tas också översiktligt upp vilken kunskap som finns i nationell och internationell forskning om våld i ungas parrelationer samt vilka utvecklingsområden som finns för att samhället bättre ska kunna motverka våld i ungas parrelationer.

Beskrivning: Brå vill med denna föreläsning presentera kunskap från en intervjustudie om våld i ungas parrelationer, med fokus på ungas berättelser om utsatthet, deras tankar om stödbehov, och deras önskemål om åtgärder mot våldet. Brå vill också lyfta vikten av att inkludera unga i genomförandet av studier som rör dem. Intervjustudien är en del av ett större arbete om våld i ungas parrelationer, och Brå kommer också att ge en övergripande bild av vad forskningen visar om denna typ av brottslighet, samt presentera några utvecklingsområden för olika delar av det brottsförebyggande arbetet för att bättre kunna motverka ungas parrelaterade våld. Brås rapport visar att det finns stora likheter i det våld som förekommer i ungas respektive vuxnas parrelationer. Det gäller våldets dynamik, utveckling och process, samt upplevelser av våldet och dess konsekvenser. Den så kallade normaliseringsprocessen och våldscykeln, liksom överlappningen mellan olika former av våld, förekommer bland unga liksom bland vuxna. Det gäller också förekomsten av olika typer av våldsamma relationer och våldsutövare.

Samtidigt finns särskilda omständigheter kopplade till ungdomstiden som har betydelse för ungas, men inte vuxnas, relationsvåld. Det handlar bland annat om att ungdomstiden präglas av viktiga psykosociala förändringar och är en tid av identitetsskapande, intensiv social inlärning, och ökad autonomi i förhållande till föräldrar. Konsekvenserna av våld i en parrelation kan också vara mer skadliga för unga än för vuxna. Våldsutsatthet eller våldsutövande under ungdomstidens kritiska utvecklingsfas påverkar möjligheterna till en framgångsrik övergång till vuxenlivet, vilket i sin tur riskerar att få negativa konsekvenser längre fram i livet. Hemmet och skolan är viktiga arenor för många unga, åtminstone fram till 20-årsåldern. I båda dessa miljöer finns det vuxna med möjlighet att ingripa, och vuxnas reaktioner på våld har stor betydelse för om våldet upphör eller fortsätter. Även kompisnätverket är särskilt viktigt för ungdomar. Bland annat påverkar vänner vad som anses som acceptabelt beteende i relationer. En ytterligare aspekt är den centrala betydelsen av digitala medier och verktyg för ungas sociala interaktioner. Dessa kan utgöra såväl arenor för psykiskt våld som ett hjälpmedel för övervakning och kontroll av den som utsätts.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Våld i ungas parrelationer handlar om både unga våldsutsatta och unga våldsutövare, det är en fråga som engagerar många unga och såväl ett stödjande som förebyggande arbete behövs för att unga ska kunna leva ett liv utan våld. I denna föreläsning läggs även fokus på hur viktigt det är att involvera ungas röster i framtagandet av forskningsrapporter då det gäller frågor som rör dem.