3g Första linjen för psykisk ohälsa

Stärkt första linjens vård vid psykisk ohälsa – en viktig pusselbit i arbetet för barn och ungas förutsättningar för fullföljda studier i Västra Götaland

Barnkonventionens artikel om rätt till utbildning och regionfullmäktiges mål att skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska är utgångspunkt för Västra Götalandsregionens arbete kring barn och ungas förutsättningarna för fullföljda studier. Psykisk ohälsa hotar möjligheten till skolframgång och ett gott liv men även samhällets framtida välfärd. Ett antal vårdcentraler inom Västra Götaland har fått tilläggsuppdrag att utveckla arbetet kring barn/unga 6-18 år med psykisk ohälsa. Utvecklingsarbetet har utvärderats under hösten 2017 inför beslut om breddinförande i regionens vårdcentraler.

Föreläsare: Zophia Mellgren, Projektledare Ungas psykiska hälsa, Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Ylva Bryngelsson, Regionutvecklare Fullföljda studier, Koncernstab Regional utveckling/folkhälsa, Västra Götalandsregionen

VISIT- en öppen mottagning på första linjen unga

Om framgångsfaktorer, evidens, hinder och möjligheter. Hösten 2011 startade mottagningen VISIT i Hagfors kommun. Som ett samverkansprojekt mellan allmänmedicin, socialtjänst och skola för att behandla och förebygga lindrig och medelsvår psykisk ohälsa hos barn och familjer 0-25 år. Mottagningen permanentades 2014. Utgångspunkterna har varit närhet, hög tillgänglighet, snabba insatser, hög klientnöjdhet, fokus på barnet, integrativ och behovsstyrd behandling, evidensbasering och metodutveckling. Vi har tagit emot alla som sökt och vid behov lotsat vidare till andra vårdgivare och specialister.

Föreläsare: Socionom Anna Henriksson, specialpedagog Monica Andersson och psykolog Ulf Hjelm, Hagfors kommun och Landstinget i Värmland