2h: Utökat hembesöksprogram i Rinkeby – stärka förutsättningar för hälsa och integration för barn och föräldrar – Fullsatt

Alla barn har rätt till bra hälsa och sjukvård står det i artikel 24 i Barnkonventionen men hälsan bland barnen i Stockholms län varierar. Barn som växer upp i områden med hög andel utrikesfödda uppvisar sämre hälsa än barn i områden där majoriteten är svenskfödda. Barnhälsovårdens övergripande mål är att med utgångspunkt från Barnkonventionen medverka till att säkerställa barns hälsa och utveckling.

Sedan hösten 2013 pågår ett arbete i Rinkeby med utökat hembesöksprogram för alla föräldrar som har fått sitt första barn. Hembesöken genomförs av BVC-sjuksköterska och föräldrarådgivare, förebyggande socialtjänst, och fokuserar på att samtala om barn och föräldraskap. Med barnets bästa i fokus och lyhördhet för familjens egen kultur och kompetens arbetar personalen med att stärka familjens tillit till och förtroende till den egna förmågan, öka delaktigheten i samhället och tidigt upptäcka familjer med behov av extra stöd och kunna erbjuda det. Föräldrarnas frågor, funderingar och eventuell oro prioriteras och kunskap om bland annat barns utveckling, behov av stimulans, kost, barnsäkerhet och barnolycksfall förmedlas. Även samtal om sjukdomar och egenvård förs och information om vart man vänder sig om barnet blir sjukt.

För många av familjerna är personalen i hembesöksprogrammet de enda svenskar som besökt dem i hemmet. Personalen kan ses som representanter från det svenska samhället och i dialog samtala och informera om det svenska samhällssystemet samt synen på barn och föräldraskap, vilket i längden kan bidra till ökad integration för barn och föräldrar i området.

Resultat från hembesöksprogrammet visar att föräldrar upplever ökad trygghet och uttrycker att de har fått ny kunskap och nya insikter om barn. I området har vaccinationsgraden för MPR (mässling, påssjuka och röda hund) varit låg, ca 70 procent. Bland deltagande barn är vaccinationsgraden för MPR mer än tio procent högre än i området i stort. Personalen från barnhälsovård och förebyggande socialtjänst ser stort värde i att på ett strukturerat och samordnat sätt samarbeta kring barn och föräldrar i området.

Under seminariet kommer arbetet med det utökade hembesöksprogrammet och resultaten från detta presenteras.

Föreläsare:
Åsa Heimer, Initiativtagare och projektledare
Anneli Marttilla, Med dr, forskare. Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap/ Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting