Program för Barnrättsdagarna 2023

Programmet är under uppbyggnad och kommer ökas på med fler föreläsningar allt eftersom.

Ladda ner programmet som utskriftsvänlig pdf

Ladda ner en abstractsbok med alla seminarier i fulltext

Dag 1: 18 april

09:00

Inledning

 • Hasse Brontén
 • Cecilia Sjölander
Läs mer
09:10

Inledningstal av socialtjänstministern

 • Camilla Waltersson Grönvall
Läs mer
09:30

Våld mot barn i Sverige – en nationell kartläggning

 • Carolina Jernbro
Läs mer
09:50

Hur kan vi minska risken att barn dras till kriminalitet?

 • Elisabeth Dahlin
Läs mer
10:10

Våld mot barn i skolan

 • Maja Frankel
Läs mer
10:18

Exposekonton – en dold brottslighet mellan barn

 • Anna Karin Hildingson Boqvist
Läs mer
10:30

Förmiddagsfika

Läs mer
10:50

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

 • Fredrik Malmberg
Läs mer
11:15

Hör barnens röst – om rapporteringsprocessen med barn till Barnrättskommittén

 • Pernilla Baralt
 • Shanti Ingeström
 • Maj Fagerlund
Läs mer
11:45

Lunch

Läs mer
13:00

1a Stödfunktioner och systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld

Läs mer

1c Gängkriminalitet

Läs mer

1f Screening av våldserfarenheter och modell för krisstöd

Läs mer

1h Workshop: Stopp! Min kropp!

Läs mer

1d Stöd till unga placerade och i samtal om heder

Läs mer

1g Barns rättigheter i skyddat boende

Läs mer

1b Våld i ungas relationer

Läs mer

1e Sexuella övergrepp och sexuell exploatering

Läs mer
14:00

Paus och förflyttning

Läs mer
14:15

2a Riskfaktorer och kartläggningar av bortförda barn och könsstympningar

Läs mer

2d Uppmärksamma och utreda våldsutsatta barn

Läs mer

2g Vårdnad och umgänge

Läs mer

2b Sexuella övergrepp på nätet

Läs mer

2e Efter barnförhöret

Läs mer

2h Workshop: Behind the scenes med BarnSäkert

Läs mer

2c Om både samtycke och porrens konsekvenser

Läs mer

2f Nationella minoriteter och barn på flykt

Läs mer
15:15

Eftermiddagsfika

Läs mer
15:45

Tidiga insatser för små barn som utsatts för våld i familjen

 • Kjerstin Almqvist
Läs mer
16:15

Barns röster om våldsförebyggande arbete

Läs mer
16:45

Aktivitetspaus

 • Hasse Brontén
Läs mer
16:55

Barns utveckling och trauma

 • Dag Nordanger
Läs mer
17:30

Mingel bland utställarna

Läs mer
18:30

Middag och utdelning av Stora Priset

 • Linda Larsson
 • Georg Andrén
 • Anne Marie Brodén
 • Cecilia Sjölander
Läs mer

Dag 2: 19 april

08:30

Inledning

 • Hasse Brontén
Läs mer
08:35

Skolundersökningen om brott och kriminalstatistik

 • Maria von Bredow
Läs mer
08:55

Panelsamtal om Barnrättskommitténs rekommendationer till Sverige

 • Rädda Barnen
Läs mer
09:25

Paus och förflyttning

Läs mer
09:35

3a Barn och unga i statlig institutionsvård

Läs mer

3d Förebyggande insatser i förskolan

Läs mer

3g Rätten till stöd, behandling och information efter våld och övergrepp

Läs mer

3b Våld i hemmet

Läs mer

3e Våldets betydelse för vårdnadstvister och betydelsen av skyddade boenden

Läs mer

3h Workshop: Skolans nyckelpersoner våldsutbildas

Läs mer

3c Insatser till barn som upplevt våld

Läs mer

3f Trygga villkor för unga HBTQI-personer

Läs mer
10:35

Förmiddagsfika

Läs mer
11:00

4d Motverka våld i unga parrelationer

Läs mer

4c Placerade barns utsatthet för våld

Läs mer

4g Stöd till barn som utsatts för våld och mobbning

Läs mer

4a Digitala verktyg mot våld och mobbning

Läs mer

4e Föräldrautbildning och föräldrars berättelser om våldets konsekvenser

Läs mer

4h Workshop: Två rum och en korridor – ett sätt att göra det tryggt

Läs mer

4b Metoder efter utsatthet för våld och sexuella övergrepp

Läs mer

4f Att leva med skyddade personuppgifter och kartläggning av orosanmälningar

Läs mer
12:00

Lunch

Läs mer
13:00

5a Barnskyddsteam och familjecentraler

Läs mer

5d Kriminella nätverk och radikalisering

Läs mer

5g Våld mot barn med funktionsnedsättningar

Läs mer

5b Metoder för att förebygga sexuella övergrepp

Läs mer

5e Stödjande och förebyggande av sexuella övergrepp

Läs mer

5h workshop: Våga ”Byt perspektiv”

Läs mer

5c Förebygga våld och kränkningar i förskola/skola

Läs mer

5f Våld i förskola och skola

Läs mer
14:00

Paus och förflyttning

Läs mer
14:15

Var finns hjälpen? – hur kan barn få tillgång till stöd och behandling efter våld och övergrepp

 • Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Läs mer
14:35

Stöd i arbetet mot våldsbejakande extremism

 • Emma Holmgren
Läs mer
14:50

Hur skyddar vi och kan hjälpa barn och unga med deras liv på nätet?

 • Lena Larsson, Nationella Operativa Avdelningen (NOA)
Läs mer
15:05

Bragi Guðbrandsson avslutningstalar

 • Bragi Guðbrandsson
Läs mer
15:30

Tack för i år

Läs mer
15:35

Kaffe to go

Läs mer

Programmet är under uppbyggnad och kan komma att förändras