Seminarieformer – föreläsning, workshop och pitch

Det kommer att vara möjligt att välja mellan tre olika presentationsformer på Barnrättsdagarna – föreläsning, workshop och pitch. Se närmare beskrivning nedan.

Samtliga seminarier ska utgå från rättighetsperspektivet med särskilt fokus på barnkonventionen. Seminarierna ska belysa hur de grupper som möter barn och unga i sin yrkesroll kan arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv och främja implementeringen av barnkonventionen.

Föreläsning

Föreläsningarna ska vara av god kvalité och förmedla aktuell kunskap om ett ämne som rör konferensens tema. En föreläsning är främst kunskapsförmedling från föreläsare till deltagare. Det är en form att inhämta kunskap som flera deltagare uppskattar och efterfrågar. Men det är också viktigt att lämna något utrymme för frågor och dialog med deltagarna. Under Barnrättsdagarna uppmanar vi föreläsarna att lämna plats för deltagarnas frågor och reflektioner under minst tio minuter inom tidsramen för seminariet. Det brukar normalt göras efter föreläsningen. Under föreläsningens gång bör det vara möjligt för deltagarna att komma med kortare klargörande frågor.

Workshop

Workshop är en seminarieform för de som vill ha ett mer gemensamt kunskapsutbyte. Den övergripande målsättningen är att alla deltagare får möjlighet att komma till tals och utbyta erfarenheter och kunskap. En workshop bidrar till en process som ger de som deltar, inklusive föreläsaren, nya insikter och ny kunskap.

Exempel på upplägg av en workshop: Seminarieledaren introducerar till exempel ett ämne under en kort föreläsning, eller i form av en panel där varje paneldeltagare får en begränsad tid att framföra sitt budskap. Utifrån givna frågeställningar får deltagarna därefter diskutera i smågrupper och redovisa sina resultat på blädderblock eller liknande. Seminarieledaren går sedan runt och låter grupperna berätta vad de svarat på frågeställningarna och dialogen fortsätter. Avslutningsvis sammanfattar seminarieledaren och kommenterar vad deltagarna tagit upp samt de teman och frågeställningar som diskuterats under seminariet.

Pitch

Pitch-corner är en yta där presentatörerna tilldelas en talartid, ett bord och en presentationsyta för möjlighet att visuellt och kortfattat presentera sitt projekt/studie/budskap. Innehållet i pitchen kan bestå av aktuella/pågående studier/projekt/utvecklingsarbeten eller utmaningar.

Varje presentatör har 5-10 minuter på sig att framföra sin pitch. De tilldelas en avsatt tid i programmet med kort beskrivning av innehållet. Presentatörer ansöker en tid på samma sätt som motsvarande seminarier och workshops. Pitch-tid ingår även som en del i guld-utställarpaketet. Guld-utställare ansöker inte om pitch. En anmälan som fysisk deltagare eller guld-utställare till konferensen krävs för att få delta som presentatör. Kaffe serveras i anslutning till pitch-corner.