Var finns hjälpen? – hur kan barn få tillgång till stöd och behandling efter våld och övergrepp

När barn utsätts för våld och övergrepp varierar tillgången till stöd och behandling. För föräldrar och barn kan det vara svårt att veta vilket stöd man har rätt till och var man ska vända sig. Under denna föreläsning med efterföljande paneldiskussion fokuserar vi på hur man genom arbete med modellen Fjärde rummet kan se till att alla våldsutsatta barn får tillgång till det stöd och den behandling som de har rätt till enligt Barnkonventionen.

Stödet som erbjuds efter att barn utsatts för våld och övergrepp kan vara fragmenterat och stora skillnader finns inom landet vad gäller både akut krisstöd och mer långsiktig behandling. Barnahusens fjärde rum fokuserar på den psykiska hälsan och barn som förhörs och undersöks på Barnahus får ofta tillgång till akut krisstöd och i vissa fall även traumabehandling. Om förhör inte sker inom ramen för Barnahus kan vägen till att få stöd och rehabilitering efter våld och övergrepp vara ännu mer svårframkomlig. Föräldrar vittnar om att det ofta är en snårig väg för att få stöd till barnet och familjen. Detta är inte enlighet inte med artikel 39 i Barnkonventionen som säger att alla barn ska ha rätt till rehabilitering och social återanpassning efter utsatthet. Trots att Barnkonventionen blivit lag i Sverige ser tillgången till och organisationen av stöd och behandling mycket olika ut i landet. Med en ansträngd hälso-och sjukvård med begränsade resurser och avsmalnade uppdrag för psykiatrin ökar risken att barn och deras föräldrar helt blir utan stöd och behandling efter våld och övergrepp.

Syftet med denna föreläsning och efterföljande paneldiskussion är att belysa denna ojämlikhet, ge en översikt över tillgången till stöd och behandling efter våld och övergrepp, samt presentera hur man kan optimera, samordna och koncentrera stöd och behandlingsresurserna till Barnahus, i enlighet med modellen Fjärde rummet. I den efterföljande paneldiskussionen kommer begreppet jämlik vård kopplat till våld och övergrepp att diskuteras och inspel kring forskning om stöd och behandling vid våldsutsatthet kommer att ges. Representanter från aktuella myndigheter, intresseorganisationer, forskare och Barnahus kommer att diskutera hur vi med gemensamma krafter kan se till att alla barn som utsatts för våld och övergrepp blir erbjudna det stöd de har rätt till enligt Barnkonventionen.

Föreläsare: Amanda Nyberg och Emma Andersson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Medverkar i ett panelsamtal gör Gisela Priebe, Karlstad Universitet, Anna Nelsson, Barnahus Linköping samt Barnafrid, Åsa Källström Örebro universitet samt Åsa Landberg, Marie Cederschiölds högskola och Stiftelsen Allmänna Barnhuset


Föreläsare