Vad händer när den nationella lagstiftningen strider mot folkrätten?

Barnkonventionen är ett grundläggande folkrättsligt instrument. Sverige var ett av de första länderna att ratificera barnkonventionen 1990. I och med det har vi bundit oss folkrättsligt till att förverkliga den.

Folkrätten har växt fram under århundraden och rör allt från internationellt samarbete kring transporter och kommunikation till lagar om hur krig får föras. Sedan andra världskrigets slut har mänskliga rättigheter blivit en viktig del av folkrätten.
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. Även andra aktörer bidrar till arbetet med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige.