Nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

Regeringen har gett Fredrik Malmberg, särskild utredare och från 1 mars 2023 generaldirektör vid MR-Institutet i uppdrag att lämna ett förslag till en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Strategin ska anlägga ett helhetsperspektiv och möjliggöra en sammanhållen inriktning för arbetet med att förebygga och bekämpa våld mot barn under den närmaste tioårsperioden.

Den 18 januari lämnade utredningen ”En uppväxt fri från våld” sitt betänkande till regeringen. Strategin slår fast en övergripande målsättning och fem långsiktiga mål.

Utredningen föreslår bland annat:

 1. en struktur och organisation för att genomföra strategin med syfte att stödja arbetet mot dess mål
 2. en ny lag, lagen med vissa bestämmelser om kommuners ansvar för att förebygga och bekämpa våld mot barn, som förtydligar hur kommunerna ska arbeta mot våld mot barn genom kommunövergripande kartläggning, analys och planering
 3. en satsning på sammanlagt en miljard kronor under strategiperioden för forskning om barn och våld samt statsbidrag till stöd för praktiknära forskning, metodutveckling eller implementering
 4. att regeringen vart tredje år upprättar en handlingsplan för att uppnå målen inom den nationella strategin
 5. insatsområden för respektive mål enligt följande:
  • Våld mot barn ska förebyggas
  • Barns våldsutsatthet ska upptäckas
  • Barn ska få det skydd och stöd samt den behandling de har rätt till
  • Barns rättigheter i brottsmålprocessen ska tillgodoses
  • Kunskaps- och metodutvecklingen ska stärkas.

Under föreläsningen presenteras de förslag som utredningen kommit fram till.